Silvestr, už zase

Malá hádan­ka na dnešek: “Co mají násle­du­jí­cí fil­mo­vé audi­ou­káz­ky společného?”

  • [media url=“http://www.meteleskublesku.cz/media/01/snd/07.mp3” width=“200” height=“20”]
  • [media url=“http://www.meteleskublesku.cz/media/01/snd/11.mp3” width=“200” height=“20”]
  • [media url=“http://www.kuzbici.eu/wp-content/uploads/2012/12/09-Pojd-sem-kdes-to-vzal.…mp3” width=“200” height=“20”]
[spo­i­ler title=“Odpověď” open=“0” style=“1”]Ano, bohu­žel, opět havá­rie na Sil­vest­ra… už tře­tí. Když jsme v lis­to­pa­du 2002 kou­pi­li Meggie (Renault Mega­ne), byl jsem to já, kdo ji na Sil­vest­ra roz­bil o zábrad­lí na mos­tě přes Mal­ši u Slá­vie — ško­da za více než 100 000. O pár let poz­dě­ji si to v men­ším měřít­ku zopa­ko­va­la Eva. A zařek­li jsme se, že na Sil­vest­ra už autem nikam nebu­de­me jez­dit. A pak už vše bylo dob­ré, až do dneška…

IMG_8102

Asi v půl sed­mé ráno nás vzbu­di­la podiv­ná rána. Pomys­lel jsem si něco o bláz­ni­vé tchýni, kober­ci a zábrad­lí na bal­ko­ně. “Sly­šels to? Co to bylo?” Ozva­lo se z ved­lej­ší peři­ny. “Spi, to jen oso­bák,” napad­ne mě, ale říkám, že nevím. Usí­ná­me. Zvo­nek. Dva­krát. “Ham­mond!”, napad­ne mě. Zdrh­nul a někdo nám ho vra­cí. Nebo… ta rána… srd­ce se mi sevře­lo. Tak rych­le jsem z poste­le ješ­tě nevstal. Ode­my­kám a bosý, jen v pyža­mu (šort­ky a trič­ko) vybí­hám ven. U gará­že se ke mně při­dá­vá Ham­mond. Uf. V tu chví­li je už ale jas­né, co se sta­lo. Maji­tel vozu byl naštěs­tí sluš­ný, domlu­vi­li jsme se rych­le. Potom brá­nu rych­le posta­vit, při­drá­to­vat a do tep­la. Obléct, a dob­ré dvě hodi­ny vybí­rá­me z trá­vy a záho­nů stře­py ze zad­ní­ho skla Twin­ga. Je Sil­vestr, tak­že je jas­né, že dnes ani zít­ra sem niko­ho na opra­vu pan­tů nedo­sta­ne­me. Ve stře­du ale vše klaplo a ve čtvr­tek dopo­led­ne je brá­na opra­ve­na. Cena sluš­ná, 1700 včet­ně dokla­du, nicmé­ně pení­ze zpět ješ­tě nemá­me — dnes je 13. led­na. pokud se situ­a­ce příští týden nezmě­ní, budu nucen uvést jmé­no maji­te­le vozu nejen na těch­to stránkách…[/spoiler]

 

[nggalle­ry id=48]