Shave of the day

Použité vybavení

  • Stro­jek Gillet­te Slim Adjustable (6)
  • Žilet­ka Per­ma­Sharp (4)
  • Mýdlo Hro­choť Euka­lyp­tus & Mentol
  • Štět­ka Mühle Silvertip
  • Vph Super Drug’s Forest Fresh

Prů­běh

Ven­ku na tera­se bylo něja­kých 25 °C ve stí­nu, a tak došlo na hole­ní ven­ku. A pro­to­že už takhle brzy po ránu to chtě­lo něco osvě­žu­jí­cí­ho, nastal ten správ­ný čas, abych pou­žil už měsí­ce usklad­ně­né mýdlo od paní Zuza­ny, ten­to­krá­te s men­to­lem a euka­lyp­tem, navíc v kom­bi­na­ci s pre­ha­ve Pro­ra­sem. Bez sprchy, jen hor­kým ruč­ní­kem napa­řit tla­mu (něko­li­krát), pod posled­ní dvě apli­ka­ce ruč­ní­ku nanést Pro­ra­so. Pak už jen štět­ka namo­če­ná ve vodě a šmr­dlá­me mýdlo. Žád­ná mis­ka, rov­nou na tla­mu. Během oka­mži­ku tu máme hus­tou pěnu, kte­rá na tvá­řích krás­ně chla­dí. Napo­sle­dy jsem se holil ve stře­du večer, str­niš­tě je tedy více než dvou­den­ní, a pro­to po něko­li­ka dnech hole­ní s jem­nou kom­bi­na­cí R89/Feather sahám po útoč­ném kom­bu GSA(6)/PermaSharp. Tři prů­cho­dy a jem­né dožeh­le­ní a je hoto­vo. Tla­ma heb­ká, ciga­re­to­vý papí­rek by ani necekl.

Po stu­de­ném opla­chu naná­ším novou vodu po hole­ní, jed­nu z těch vybar­te­ro­va­ných, Super Drug’s Forest Fre­sh. Moc nepá­lí, ale je vel­mi, vel­mi pří­jem­ná. Vůně jem­ná, vel­mi pří­jem­ná, tla­ma je po ní jako same­to­vá. Super. Vody od toho­to výrob­ce mám dvě, stej­né lah­vič­ky, mají tedy stej­nou nepří­jem­nou vlast­nost — voda se z nich špat­ně nalé­vá, když se lah­vič­ka pořád­ně nena­h­ne, teče ved­le a když lah­vič­ku nah­ne­te, teče VPH proudem.

Pocit po holení

Pokož­ka je vláč­ná, klid­ná, není patr­ná sebe­men­ší sto­pa po podráždění.

BBS na 102 %

Znám­ka

Jed­nič­ka s hvěz­dič­kou, co jiného.

Powered by Jour­ney.

via IFTTT