Shave of the day

goldachsPou­ži­té vybavení

  • Stro­jek Gillet­te New
  • Žilet­ka Feather (4)
  • Mýdlo Gol­d­da­chs
  • Štět­ka Mühle Silvertip
  • Vph s pro­po­li­sem, balzám
  • Dvou­den­ní strniště

Prů­běh

Nej­pr­ve při­pra­vit dva strouž­ky mýdla, namo­čit jezevči­ci, potom při­pra­vit kávu; násle­du­je spr­cha. Poté při­pra­vu­je­me pěnu, upí­jí­me kávu, při­tom se usmí­vá­me. Pěna jde roz­dě­lat cel­kem snad­no, vodu ale při­dá­vám čas­tě­ji, než jsem zvyk­lý. Ve výsled­ku je pěna hus­tá, sně­ho­bí­lá, s kon­zis­ten­cí dob­ře ušle­ha­ných bíl­ků. Vůně je cel­kem nepa­tr­ná, nevtí­ra­vá, po oho­le­ní se zce­la ztrá­cí. Napa­ří­me tvá­ře hor­kým ruč­ní­kem a nane­se­me pěnu. Na tvá­ři je pří­jem­ná, nepá­lí, nesta­hu­je. Vou­sy jsou dob­ře změk­če­né, hole­ní jde dob­ře. Po oplách­nu­tí tvá­ří po prv­ním prů­ta­hu ale prs­ty na pokož­ce drh­nou. Už něko­li­krát jsem říkal, že jsem z mýdla od paní Zuza­ny zvyk­lý na to, že pokož­ka je i po oplách­nu­tí krás­ně jem­ná a “kluzká”. To se zatím, pokud se dob­ře pama­tu­ji, u žád­ných z tes­to­va­ných mýdel nesta­lo. Nicmé­ně s nane­se­nou pěnou stro­jek dob­ře klou­že a hole­ní pro­bí­há tak nějak “oby­čej­ně”, žád­ný wau efekt se nekoná.

Pocit po holení

Pocit po oho­le­ní je stej­ný jako při hole­ní. Pros­tě žád­ný. Pokož­ka je ale vláč­ná, klid­ná, žád­né, ani sebe­men­ší podráž­dě­ní. Po nane­se­ní vody po hole­ní necí­tím žád­né pále­ní. Klí­dek, poho­da. Čili po dneš­ní zku­še­nos­ti se zdá, že by Gol­d­da­chs mohl být můj “dai­ly dri­ver”, nor­mál­ní poho­do­vé mýdlo pro kaž­do­den­ní rych­lé oho­le­ní. Jen­že na to je pří­liš dra­hý. BBS je ale sto­pro­cent­ní. Dobrý!

Znám­ka

Cel­ko­vé hod­no­ce­ní za jedna.

Powered by Jour­ney.

via IFTTT