Shave of the day

wpid-rps20150504_125827_784.jpgPoužité vybavení

  • Stro­jek Gillet­te Slim Adjustable (5)
  • Žilet­ka Der­by (1)
  • Mýdlo Speck
  • Štět­ka Mühle Sil­ver­tip
  • Vph s pro­po­li­sem
  • Dvou­den­ní str­niš­tě

Prů­běh

Pár strouž­ků mýdla do hrn­ku a zalít hor­kou vodou. Spr­cha. Potom roz­dě­lat pěnu, jed­no dvě leh­ká pře­je­tí štět­ky s pěnou po tvá­ři a jde­me udě­lat kávu. Potom napa­ří­me drš­tič­ku hor­kým ruč­ní­kem a namyd­lí­me. Při­pra­ví­me si stro­jek a žilet­ku. Dnes padla vol­ba na Der­by, pro­to­že Feather se mi zdá­la v tom­to stroj­ku oprav­du vel­mi agre­siv­ní. Pěnu jsem roz­dě­lal opět vel­mi snad­no, bylo jí hod­ně, kon­zis­ten­ce výbor­ná — jako dob­ře ušle­ha­né bíl­ky. Pono­ře­ní hrn­ku do hor­ké vody jí neu­blí­ží.

Holil jsem se opět na čty­ři prů­ta­hy, GSA byl nasta­ve­ný na pět­ku. Musím říct, že to šlo skvě­le. Na něko­lik tahů při dru­hém prů­cho­du jsem pou­žil Čer­tí­ka s Feather, abych si porov­nal agre­si­vi­tu a pohod­lí při hole­ní. Necí­til jsem žád­ný vět­ší roz­díl. Feather na něko­li­ka mís­tech jako­by zata­ha­la, to se v Čer­tí­ko­vi stá­vá. Nevím, jest­li za to může čepel­ka nebo stro­jek. Budu muset Čer­tí­ka vyzkou­šet i s jinou čepel­kou. Vypa­dá to tedy, že kom­bi­na­ce GSA a Der­by bude cel­kem dob­rá. Při ceně Der­by žile­tek nebu­de pro­blém je měnit tře­ba po čtyřech nebo pěti oho­le­ních. I když…

Pocit po hole­ní

Čili, čty­ři prů­cho­dy, vůbec žád­né podráž­dě­ní, vodu po hole­ní jsem prak­tic­ky necí­til. Dět­ská prdel­ka je pro­ti mému oho­le­né­mu obli­če­ji hro­ší kůží. Napros­tá spo­ko­je­nost. Ani teď, asi hodi­nu po, mož­ná více po oho­le­ní neza­zna­me­ná­vám žád­né nepří­jem­né poci­ty. All smo­o­th and qui­et. Pokož­ka je vláč­ná a já spo­ko­je­ný. Sobot­ní ráno jak se pat­ří.

Znám­ka

Jed­nič­ka s hvěz­dič­kou

Powered by Jour­ney.

via IFTTT