Shave of the day

tumblr_npjfjegi2u1uqcm7xo1_500Pou­ži­té vyba­ve­ní

  • Stro­jek Gillet­te Slim Adjustable
  • Žilet­ka Per­ma­Sharp
  • Mýdlo *** San­tal
  • Štět­ka Mühle Sil­ver­tip
  • Vph Spe­ick

Prů­běh

Tak nějak mě napadlo, že bych se v létě mohl holit na tera­se pod per­go­lou. Dnes ráno koneč­ně při­šla ta správ­ná chvil­ka a správ­né poča­sí. Ráno kolem desá­té uka­zo­val tep­lo­měr něco málo přes 22 °C. Při­pra­vil jsem si pro­pri­e­ty, kra­bič­ku s holi­cí­mi potře­ba­mi a zrcát­kem, bagr, mýdlo z Hro­cho­tě se san­ta­lem a hlav­ně vel­ký bílý lavor s opa­dá­va­jí­cím smal­tem a pod něj krás­ný kova­ný sto­jan, dílo Lud­víč­ko­vo. K tomu vel­ký hrnek kávy se sme­ta­nou. Spr­cha a jde se na to.

Za hlav­ní nástroj jsem zvo­lil osvěd­če­ný nasta­vi­tel­ný Gillet­te a k němu novou žilet­ku Per­ma­Sharp. Tuto znač­ku jsem ješ­tě nezkou­šel a byl jsem pat­řič­ně zvě­dav. Mýdlo jsem ani nena­má­čel a štet­kou zba­ve­nou vody jsem začal rov­nou z kra­bič­ky mýdlo ládo­vat. Šlo to per­fekt­ně. Štět­ka šla rov­nou na tvář a pěna se na dvou a půl den­ním str­niš­ti tvo­ři­la veli­ce ochot­ně. Stro­jek jsem nechal na pět­ce, osvěd­če­ném to stup­ni pro čepel­ky Feather. Po prv­ních něko­li­ka krát­kých tazích bylo jis­té, že Per­ma­Sharp bude potře­bo­vat agre­siv­něj­ší nasta­ve­ní. A tak jsme se z pět­ky dosta­li postup­ně až na sed­mič­ku. Nová Per­ma­Sharp je na tvá­ři pří­jem­něj­ší než nová Feather, jako­by jem­něj­ší. Zce­la novou Per­ma­Sharp bych při­rov­nal k mož­ná tři­krát a více pou­ži­té Feather. U japon­ských čepe­lek mám někdy pocit, jako­by někde upro­střed taha­la, sice jen někdy a na někte­rých cit­li­věj­ších mís­tech, ale je je někdy cítit jako­by kous­nu­tí, zata­há­ní, pros­tě něco nepří­jem­né­ho. U PS jsem nic tako­vé­ho necí­til. Je ale prav­da, že pocit hole­ní je u F mno­hem inten­ziv­něj­ší. Cel­ko­vě ale řeče­no, bylo hole­ní s PS vel­mi vel­mi pří­jem­né a byť mož­ná finál­ní výsle­dek není tak bez­chyb­ný, bude roz­ho­do­vá­ní mezi PS a F vel­mi těž­ké. Feathe­ry jsou vel­mi důklad­né a vel­mi agre­siv­ní. Per­ma­Sharp se zdá, že bude mno­hem jem­něj­ší za cenu jis­té ztrá­ty důklad­nos­ti.

Pocit po hole­ní

Pokož­ka je zce­la klid­ná, pros­ta sebe­men­ších zná­mek podráž­dě­ní (3 prů­cho­dy plus doleš­tě­ní). VPH po nane­se­ní nijak zvlášť nepá­lí. Nicmé­ně teď večer, když si dneš­ní záži­tek sepi­su­ji, už na je na spod­ní stra­ně čelis­ti cítit ros­tou­cí vous.

BBS ráno na 100 %.

<

p style=“text-align: jus­ti­fy;”>Co se hole­ní na tera­se týče, byl to super jedi­neč­ný záži­tek. Celý “pro­ces” jsem si nále­ži­tě a v kli­du vychut­nal, spo­leč­nost mi dělal jen můj pes, kte­rý zvě­da­vě oču­chá­val kra­bič­ku s mýdly. Napros­to špič­ko­vé bylo mohut­né oplách­nu­tí ledo­vou vodou ze stud­ny, kte­rou jsem si po oho­le­ní nato­čil do lavo­ru. Tohle bude mou let­ní kra­to­chví­lí při kaž­dém hole­ní. V sobo­tu ráno s hrn­kem hor­ké kávy a v týd­nu večer se sklen­kou vína nebo whis­ky. Těším se 🙂

[themify_button style=“large round red” link=“http://fotky.kuzbici.eu/index.php?/category/602” target=“_blank” ]Všech­ny fotky[/themify_button]

Powered by Jour­ney.

via IFTTT