Shave of the day

wpid-img_20150530_133106_hdr_20150530134005910.jpgPoužité vybavení

  • Stro­jek Gillet­te NEW Tech
  • Žilet­ka Ast­ra (1)
  • Mýdlo Spe­ick
  • Štět­ka Mühle Sil­ver­tip
  • Vph Spe­ick

Prů­běh

Do hrn­ku jsem nožem nastrou­hal něko­lik hob­lin mýdla Spe­ick, kte­ré jsem dostal od své skvě­lé ženy k naro­ze­ni­nám, a zalil je vodou. Když jsem vyle­zl ze sprchy, byly hob­li­ny pryč. Chvil­ku jsem pode­zří­val Hemi­ho, že je sežral, ale pro­to­že neměl u huby bub­li­ny ani pěnu, musel jsem se smí­řit s pros­tým vysvět­le­ním, že se pros­tě roz­pus­ti­ly. A tak jsem štět­ku nalá­do­val pří­mo na tyčin­ce mýdla a vodu s roz­puš­tě­ný­mi hob­li­na­mi pou­žil při šle­há­ní pěny na tvá­ři. Pěna se poved­la na jed­nič­ku. Vel­mi kom­pakt­ní, hus­tá a jed­no­li­tá.

Po více než měsí­ci jsem sáhl po stroj­ku Gillet­te NEW Tech (napo­sle­dy 18. dub­na) a žilet­ce Ast­ra, kte­rou jsem neměl na tvá­ři více než dva měsí­ce (napo­sle­dy 19. břez­na). Hole­ní bylo vel­mi pří­jem­né, pros­té jaké­ho­ko­liv tahá­ní či škrá­bá­ní a to i v pro­ble­ma­tic­ké pra­vé čás­ti krku. Měl jsem ale pocit, že cítím kov stroj­ku — ten je vyro­be­ný z mosa­zi. Navíc bylo po tře­tím prů­cho­du zřej­mé, že Ast­ra postrá­dá důklad­nost, na kte­rou jsem si tak zvy­kl u žile­tek Feather. Můj prvot­ní dojem se potvr­dil, když jsem na čtvr­tý prů­chod do stroj­ku vlo­žil japon­ské­ho pře­bor­ní­ka. Tam, kde Ast­ra hlá­si­la hoto­vo, bylo jas­ně sly­šet, jak Feather nemi­lo­srd­ně zabí­rá. Kdy­by vou­sy byly nepřá­tel­ské voj­sko, Ast­ra by ho zko­si­la nad kot­ní­ky. Feather ale utí­ná i bříš­ka prs­tů u nohou.

Pocit po hole­ní

Vodu po hole­ní Spe­ick, rov­něž naro­ze­ni­no­vý dárek od mé oblí­be­né man­žel­ky, po apli­ka­ci prak­tic­ky necí­tím; tedy necí­tím žád­né ští­pá­ní ani pále­ní, zato cítím vůni, kte­rá je napros­to skvě­lá. Pokož­ka je vláč­ná, klid­ná, vel­mi jem­ná.

BBS na je díky Ast­ře na něja­kých 99 %. Na krku, kde jsem hole­ní dotáh­nul peříč­kem je sto­pro­cent­ní, ale pod kot­le­ta­mi, kde bojo­va­la pou­ze Ast­ra, jsou v pro­tismě­ru jas­ně cítit kot­ní­ky nepřá­tel.

Znám­ka

Jed­nič­ka.


 

Powered by Jour­ney.

via IFTTT