Šestiměsíční

[simnor_columns structure=“50|50”][simnor_col position=“a”]Váha na začát­ku šes­té­ho měsí­ce byla 23,4 kg. Vytáh­li jsme dvě klíšťa­ta a roz­hod­li se pro­ti nim zakro­čit. Tak­že jsme u zvě­ro­dok­to­ra kou­pi­li dvě dáv­ky kapi­ček a naka­pa­li za kohou­tek a nad ocas.

Veli­ce se nám zlep­ši­la chůze na vodít­ku na vol­no. Vět­ši­nou už neta­há jako blbec, sta­čí mír­né napnu­tí vodít­ka, aby sám zvol­nil. Na vycház­ky už začí­ná­me cho­dit bez piš­ko­tů, zato se sáč­kem na hov.. Pra­vi­del­ně začí­ná zve­dat nohu a očůrá­vá rohy. Tou­ha po hra­ní při setká­ní s cizím psem už není tak sil­ná. Dokon­ce už jsou i chví­le, kdy o sezná­me­ní s cizím psem neje­ví moc zájem — vět­ši­nou je to u malých plemen.[/simnor_col] [simnor_col position=“b”]Postupně se nám lep­ší posluš­nost, v obra­nách exce­lu­je­me. Reví­ry ho děs­ně baví, je prak­tic­ky k neu­dr­že­ní a k make­tě se žene s bez­mez­ným nad­še­ním. Tak dych­ti­vě žád­ný z psů, kte­ří s námi cho­dí na cvi­čák neběhá. V kou­sá­ní také vel­ký pokrok. ště­k­lá bez pobí­ze­ní, rukáv ho fas­ci­nu­je a bez pro­blé­mů si pro něj ská­če, zakous­ne se a drží. Bič ani obu­šek mu neva­dí. Stej­ně tak se nelek­ne a nebo­jí se ani když mlá­tím čím­ko­liv do čeho­ko­liv v jeho blíz­kos­ti. Nao­pak se jde zvě­da­vě podí­vat, co se to děje. [/simnor_col][/simnor_columns]