Sedmý den (26.12.2012)

Ráno s Hamym vstá­va­la Evi­na, dostal sní­da­ni 🙂 a pak i hrá­li. Poté ji vystří­da­la Kač­ka a nako­nec já. V mém náru­čí štěn­da usnul jako mimi­no a ze spán­ku slast­ně vrněl, když jsem ho po celou dobu zleh­ka drbal za ouš­ka­ma a pod tla­mou. Potom jsem bohu­žel musel na oběd, pro­to­že děti a babič­ka už měli hlad. Polo­žil jsem ho do pelíš­ku a Ham­mon­dek spin­kal dál 🙂

K obě­du dostal odře­z­ky od kuře­te a gra­nu­le, mohl se pře­trh­nout. Dostá­val z ruky a mis­ku nechal na poko­ji, i když na ni zpo­čát­ku dorá­žel. Sta­či­lo ho okřik­nout a byl v kli­du. Učí se oprav­du rych­le.

Když si odpo­či­nul po obě­dě, pus­ti­li jsme se ho hra­ní. Pře­ta­ho­va­ná, potom vycház­ka na vodít­ku. Dneska už šla­pal mno­hem lépe než pře­devčí­rem, jakmi­le jsme se oto­či­li, poznal, že jde­me domů a musel jsem ho brz­dit. Když jsme byli zpět na tera­se a sun­da­li jsme mu obo­jek, dostal svou nej­ob­lí­be­něj­ší mlsku jako odmě­nu. Chvil­ku si pole­žel a když jsem ode­šel pově­sit vodít­ko do před­sí­ně, vydal se za mnou.

Taky jsme si vyzkou­še­li odchod z domu. Popr­vé chvil­ku kňu­čel za bran­kou, ale jakmi­le jsem se mu ztra­til z dohle­du, odbě­hl na pelech. Podru­hé mě sle­do­val už bez kňu­če­ní. Když jsem se vrá­til, při­bě­hl zpo­za domu hned, jak usly­šel klap­nout bran­ku. Nad­še­ně jsme se při­ví­ta­li a pová­le­li se spo­lu.

Ve čty­ři šla s krme­ním Kač­ka, sně­dl asi půl­ku dáv­ky. Teď, kolem páté, si jde opět zdřím­nout.

EDIT 22:22

Asi v šest byl vzhů­ru, šli jsme si hrát. Jen tak zleh­ka, na tera­se, blb­nul s míč­kem, hrál si jako kotě — na zádech a pac­ka­ma a tla­mou honil teni­sák na šňůr­ce. Něco po sed­mé jsem šel na veče­ři a Hammy to opět zalo­mil a usnul.

Když bylo po osmé, Hammy ješ­tě spal. Začal jsem se za dveř­mi poti­chu oblé­kat. Jako­by mě vycí­til, pro­bu­dil se, zívl si a čekal na mě na zápra­ží. K veče­ři dostal vaře­né kous­ky vep­řo­vé­ho s těs­to­vi­na­mi a mrkví. Krmil jsem ho z ruky, k mis­ce se nata­ho­val, ale nechal ji na poko­ji. Když se naje­dl, napil se a šel se k vyču­rat k nej­bliž­ší­mu stro­mu. Potom jsme si asi hodin­ku zase hrá­li na tera­se. Roz­lou­čil se s Evi­nou a dět­mi a šel spát. Jakmi­le jsme na tera­se zhas­li, zalehl. Je to oprav­du šiku­la.

Zít­ra nás čeká prv­ní spo­leč­ná návště­va vete­ri­ná­ře — odčer­ve­ní a očko­vá­ní v devá­tém týd­nu.

[gdoc link=“https://docs.google.com/open?id=1__x4mBaoBft2rY32_50a1I6r8L3ak1rdvhj-UleaUAp2PvFs-HoKFugdj_yM” height=“800”] [nggalle­ry id=43]