Rychlá kola 2011

Super­mis­trov­ství RC mode­lů, kona­lo se 27.listopadu 2011 v klu­bov­ně budě­jo­vic­ké­ho sbo­ru. Účast byla sil­ná, cel­kem 7 vozů. My s Matýskem jsme se zúčast­ni­li spí­še sym­bo­lic­ky, bylo to naše prv­ní setká­ní s RC mode­ly. Nadchlo nás to. Teda hlav­ně mě. Hroz­ně jsem zatou­žil tako­vý model mít. Dob­rá zprá­va byla, že mode­ly jsou zrov­na v akci, za pou­hých 900 koru­nek čes­kých. Nevá­hal jsem a aniž bych to pro­bral se stráž­ky­ní pokla­du, jed­no auto jsem nám u Ježíška objed­nal. Krás­né­ho mod­ré­ho Miní­ka…

[nggalle­ry id=15]