Bertík

1Ffgg6PNový kou­sek do sbír­ky, nový úlo­vek. Ces­tou z náměs­tí jsem si vši­ml sta­ro­žit­nic­tví v malé boč­ní ulič­ce, prak­tic­ky napro­ti Mod­rým dve­řím — je to ten sle­pý konec Širo­ké, tam co je bis­kup­ství. Zašel jsem tam jen že zvě­da­vos­ti, jest­li tře­ba náho­dou nebu­dou mít něja­kou břitvou nebo stro­jek. Ani jsem i sebe neměl žád­nou hoto­vost. “Břitvu žád­nou nemám” říká maji­tel krám­ku, před jehož dveř­mi hlí­dá čer­ná fena labra­do­ra. “Ale vče­ra jsem kou­pil tenhle kou­sek, pro­to­že měl na ruko­je­ti ten nápis.” A uka­zu­je mi zjev­ně mezi­vá­leč­ný Rot­bart Mon­de Extra open comb v na prv­ní pohled vel­mi dob­rém sta­vu. Sna­žím se, aby na mě neby­lo vidět to nad­še­ní. Beru ho do ruky. “Chla­pe, vždyť je v něm ješ­tě žilet­ka”, říkám vydě­še­ně, pro­to­že jsem stro­jek čapl za hla­vu. Sku­teč­ně je v něm zřej­mě ješ­tě původ­ní žilet­ka, má jen tři díry, žád­nou vodí­cí štěr­bi­nu. Naštěs­tí jsem se neří­zl. “Já ho ješ­tě nepro­hlí­žel”, říká on, “je za stov­ku, jest­li máte zájem”. Skrýt nad­še­ní je ješ­tě těž­ší. Říkám, že si dojdu na náměs­tí vybrat hoto­vost a dou­fám, že si chla­pík cenu neroz­mys­lí. Neroz­mys­lel. Zaba­lil mi stro­jek do němec­ké­ho časo­pi­su odha­dem tak ze sedm­de­sá­tých let a já se vydal vstříc novým dob­ro­druž­stvím 🙂

Ber­tík
Původ­ní čepel­ka

Po nafo­ce­ní stá­va­jí­cí­ho sta­vu jsem stro­jek dal do mis­ky s Jarem a nechal ho asi 30 minut kou­pat, poté jsem mis­ku zalil vaří­cí vodou a nechal ho tam dal­ší hodin­ku. Potom při­šel na řadu kar­tá­ček na zuby, zub­ní pas­ta a teku­tý CIF a za zhru­ba dal­ší půl­ho­din­ku, mož­ná něco déle, byl Ber­tík zba­ven vět­ši­ny vidi­tel­né špí­ny. Násle­do­va­la krát­ká lázeň v čis­tém octu, oplách­nu­tí vodou a potom asi tak 45 minut ve vrou­cí vodě. Tím jsme byli pro dnešek hoto­vi. Zít­ra ho ješ­tě čeká kůra v myč­ce a na závěr des­in­fek­ce v něja­kém roz­to­ku, až něja­ký najdu.

Edit 19. 3. 2015

Mei­ne neue alte Rasier­ze­ug Fre­u­nd má za sebou jeden cyk­lus v myč­ce, po němž násle­do­va­la lázeň v Savu a pře­leš­tě­ní kar­táč­kem a pas­tou. Více pro něj v tuto chví­li udě­lat nemůžu, a pro­to mu zít­ra začne nová služ­ba. Pokud se osvěd­čí k plné spo­ko­je­nos­ti, dosta­ne i nový kabá­tek, buď niklo­vý nebo chro­mo­vý.

Edit 25. 3. 2015

Máme za sebou s Ber­tí­kem dvě oho­le­ní a vypa­dá to, že si nový kabá­tek zaslou­ží. Tak­že příští měsíc s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí poje­de do láz­ní, kde z něj udě­la­jí krás­ně lesk­lé­ho švi­há­ka.

 

[themify_button style=“big red” link=“http://fotky.kuzbici.eu/index.php?/category/597” target=“_blank” ]Fotogalerie[/themify_button]

 

Powered by Jour­ney.

via IFTTT