Rok psího života

Je pro nás všech­ny neu­vě­ři­tel­né, že jsme si Hemi­ho při­vez­li tepr­ve před rokem. Jed­no­my­sl­ně a nezá­vis­le na sobě jsme se shod­li, že máme pocit, že je tu s námi odjak­ži­va. Když se tak ohléd­nu za posled­ní­mi dva­nác­ti měsí­ci, vidím, jak náš choďá­ček změ­nil nejen chod celé rodi­ny, ale kaž­dé­ho z nás.

Začne to ráno, kdy naše prv­ní ces­ta vede ke dve­řím na tera­su, kde už Hemík čeká, až ho pohla­dí­me a pomuchlá­me. Pěk­ně postup­ně, jeden po dru­hém, jak vstá­vá­me.

 

 

Pokus o sel­fie 🙂