Roční bilance

Před měsí­cem to byl rok, co jsem se zbláz­nil a zalo­žil ten­to náš rodin­ný web. Vlast­ní domé­nu jsem chtěl vždy a webo­vé strán­ky něko­li­krát vyzkou­šel — asi nej­ú­spěš­něj­ším pro­jek­tem byl web čes­kých uži­va­te­lů OS/2. Tuším, že finál­ním pod­ně­tem pro zakou­pe­ní domé­ny a web­hos­tingu byl něja­ký pří­spě­vek na G+, kde autor psal o Wedo­su, objed­ná­ní domé­ny a web­hos­tingu bylo dílem pár minut těs­ně před půl­no­cí, mat­ně vzpo­mí­nám, že kon­či­la něja­ká akce s hos­tingem na rok zdar­ma. Po asi dvou měsí­cích jsem pře­šel na vyš­ší ver­zi hos­tingu a nyní už poma­lič­ku začí­nám pře­mýš­let o VPS…

Na hos­tingu jsme zača­li s Joo­mlou, Dru­pa­lem a Wor­d­Pres­sem, s nímž jsem, na roz­díl tře­ba od Joo­mly, neměl žád­né zku­še­nos­ti. No, Joomla už je dáv­no pryč a Dru­pal se tam jen tak válí a Wor­d­Press pře­žil. Se sys­té­mem jsem vcel­ku spo­ko­je­ný, i když někte­ré věci by se dale­ko lépe řeši­ly napří­klad prá­vě v Joomle (napří­klad foto­ga­le­rie). Cel­ko­vě vza­to je WP jed­no­du­chý sys­tém se sluš­nou správou.

Tak si pojď­me po tři­nác­ti měsí­cích tro­chu zabilancovat:

Za prv­ní roku exis­ten­ce tu máme 157 pří­spěv­ků, 53 strá­nek, 14 rubrik a 75 štít­ků. K tomu tu máme pub­li­ko­va­ných něja­kých 2200 fotek (v gale­rii na fotky.kuzbici.eu je jich ale více než 6000 — zde ale pub­li­ku­je­me jen tako­vé, ke kte­rým je i něja­ké to povídání).

Výběr_004

Kaž­dý z nás má zalo­že­ný účet, ale bohu­žel hol­ky na psa­ní pří­spěv­ků kaš­lou. Kač­ka má pou­ho­pou­hé dva, při­tom by jí aktiv­ní psa­ní hod­ně vylep­ši­lo slov­ní záso­bu, vyja­d­řo­vá­ní, kte­ré je straš­né, nicmé­ně v rám­ci gene­ra­ce pat­ří mezi ty lep­ší, o gra­ma­ti­ce a tří­dě­ní myš­le­nek ani nemluvě. Za pár let u matu­ri­ty by se jí tyto doved­nos­ti veli­ce hodi­ly. Ale já jsem jen trap­nej táta. Ano, Kač­ko, pokud ten­to pří­spě­vek čteš prá­vě v tuto chví­li na tom­to mís­tě, můžeš hodit svůj ksich­tík. Můžeš mi ale také písem­ně odpovědět.

Eva má pří­spěv­ků dva­náct, tak­že taky nic moc. V tom­to ohle­du je naše strán­ka pro mě vel­kým zkla­má­ním, čekal jsem mno­hem inten­ziv­něj­ší spo­lu­prá­ci. No, snad se to zlep­ší. Dost čas­to je i pro mě doce­la těž­ké se k něja­ké­mu pří­spěv­ku doko­pat. Nápa­dů mám poměr­ně dost, ale rea­li­za­ce váz­ne, tak­že si je ale­spoň zalo­žím a ve for­mě kon­cep­tů ucho­vá­vám na poz­děj­ší zpra­co­vá­ní. V tuto chví­li je v růz­ných stá­di­ích roz­pra­co­va­nos­ti 14 pří­spěv­ků. To mám co dělat.…

Dlou­ho­do­bě boju­ji se struk­tu­rou strá­nek, zejmé­na foto­ga­le­rie není úpl­ně pod­le mého gusta. Next­Gen Galle­ry je sice asi nej­lep­ším plu­gi­nem pro sprá­vu vět­ší­ho množ­ství fotek ve Wor­d­Pres­su, ale není to ono. Dedi­ko­va­né sys­témy jsou mno­hem lep­ší. Pro zob­ra­zo­vá­ní fotek pou­ží­vám buď NGG s Light­box Plus Color­Box nebo, mno­hem čas­tě­ji a radě­ji, Jus­ti­fied Image Grid. Kdy­by JIG uměl spo­lu­pra­co­vat s Galle­ry nebo s Piwi­go, nebo pros­tě s jakým­ko­liv PHP sys­té­mem, bylo by to napros­to super.

Nicmé­ně, původ­ní záměr “pou­ží­vat tuto strán­ku jako onli­ne rodin­nou kro­ni­ku” se, mys­lím, cel­kem daří.  And with this bomb­shell it’s time to say goodbye!