Raspberry Pi & Raspbmc at your service

Ve čtvr­tek minu­lý týden jsem si domů při­ve­zl Raspber­ry Pi, las­ka­vě zapůj­če­né Radi­mem Sej­kem, ali­as Owarem. Cílem bylo vyzkou­šet, zda by se tenhle pidi­kom­pjů­ter dal pou­žít jako veli­ce jed­no­du­ché domá­cí mul­ti­me­di­ál­ní cen­t­rum. Záro­veň bych ale k němu rád při­po­jil exter­ní pev­ný disk, kte­rý by slou­žil jed­nak jako zdroj potra­vy pro Pi a záro­veň i jako síťo­vé úlo­žiš­tě pro fot­ky, muzi­ku a dal­ší data. Disk je už vybra­ný a kou­pe­ný, je to 2TB disk Ver­ba­tim Sto­re ‚n‘ Save, kte­rý se mi poda­ři­lo zakou­pit za 2405 TVČK (těž­ce vydě­la­ných čes­kých kaček) z esho­pu electromix.cz. Základ­ní­mi úko­ly tedy bude pře­hrá­vá­ní fil­mů a seri­á­lů (i v HDTV roz­li­še­ní) z při­po­je­né­ho dis­ku i přes inter­net a záro­veň i zpro­střed­ko­vá­ní obsa­hu při­po­je­né­ho dis­ku všem zaří­ze­ním v domác­nos­ti.

UPDATE 23.11.2012: Mali­na je už naše, počá­teč­ní tes­ty uká­za­ly, že pro naše úče­ly bude tohle mini zaří­ze­ní vhod­né.

Používaná sestava

 • rou­ter Asus WL-500­gP v2 s fir­m­warem Toma­to Fir­m­ware 1.28.0005 102 ND USB Big-VPN
 • 2TB disk Ver­ba­tim Sto­re ‚n‘ Save
 • 2x note­book, 1x desktop, 2x tablet, 3x Kindle a 2x tele­fon
 • Raspber­ry Pi typ B
 • TV Thomp­son, 72 cm, CRT, 2x SCART, 1x RCA, 1x S‑VIDEO, stá­ří asi 10 let, zapo­jen DVD pře­hrá­vač Pana­so­nic (SCART) a DVB‑S rece­i­ver Top­field (SCART)
 • audio rece­i­ver Sony STR-DB 720, pocti­vý tři­nác­ti­le­tý kus elek­tro­ni­ky
 • repro sou­sta­va 5+1, hlav­ní repro IQ; cen­ter, subwo­o­fer a sate­li­ty Heco
 • rece­i­ver, DVD a DVB‑S a repro jsou pro­po­je­ny znač­ko­vý­mi mědě­ný­mi kabe­ly o prů­mě­ru 5 mm, na znač­ku se mě neptej­te, doza­du nepo­le­zu

První zkušenosti

K prv­ní­mu spuš­tě­ní potře­bu­je člo­věk tro­chu víc než jen samot­né Pi. Nabí­ječ­ka od mobi­lu s výstu­pem ale­spoň 1A (mám), SD kar­ta o kapa­ci­tě ale­spoň 2 GB (mám), HDMI kabel (mám), LAN kabel (mám), při­po­je­ní k inter­ne­tu (není pod­mín­kou ale mám), moder­ní tele­vi­ze (nemám) nebo jaká­ko­liv jiná tele­vi­ze či moni­tor s RCA vstu­pen (mám).

Jako prv­ní jsem vyzkou­šel dis­tri­buci ope­nE­LEC, kte­rá byla dle prů­zku­mu webu nej­po­u­ží­va­něj­ší. Insta­la­ce bles­ko­vá, spuš­tě­ní veli­ce rych­lé. Když jsem ale chtěl doin­sta­lo­vat soft­ware přes SSH (kon­krét­ně Mid­ni­ght Com­man­der), dosta­lo se mi ozná­me­ní, že to v ope­nE­LEC nejde, dis­tri­buce má za cíl být co nej­jed­no­duš­ší, a pro­to není mož­ná doda­teč­ná insta­la­ce SW a slu­žeb. Sam­ba sice fun­gu­je, ale nerad se nechá­vám ome­zo­vat. Dal­ší věcí, kte­rá mi ope­nE­LEC vadí je to, že tato dis­tri­buce je pri­már­ně zamě­ře­na na mul­ti­me­di­ál­ní cen­t­ra a počí­ta­če, Raspber­ry Pi je tak tro­chu na ved­lej­ší kole­ji, a sys­tém je pro něj dostup­ný hlav­ně pro­to, že to jde.

Na dru­hou kar­tu šla dis­tri­buce Raspmbc. Insta­la­ce je znač­ně poma­lej­ší, jed­not­li­vé balíč­ky si sta­hu­je z inter­ne­tu, cel­kem asi 15 minut. Start je stej­ně rych­lý jako u ope­nE­LEC, základ­ní pro­stře­dí je více­mé­ně stej­né. V čem se obě dis­tri­buce liší je na prv­ní pohled počet spe­ci­ál­ních plu­gi­nů.

Vel­kou chy­bou je nain­sta­lo­vat motiv, kte­rý je hod­ně barev­ný a obsa­hu­je spous­tu obráz­ků, jako napří­klad Neon. To se pak s mali­nou nedá prak­tic­ky nic dělat. Po něko­li­ka expe­ri­men­tech jsem zakot­vil u moti­vu Slik. Je nená­roč­ný, nevel­ký a pro­to rych­lý.

Zrychlení systému — instalace na flash disk

Rych­lost základ­ní­ho sys­té­mu je rela­tiv­ně malá, pře­pí­ná­ní polo­žek v menu je koli­krát vel­mi poma­lé a trha­né. Řeše­ním je kou­pě rych­lé SD kar­ty, to je řeše­ní vět­ši­nou dost dra­hé, ale je tu i lev­ná ces­ta. Kupo­di­vu vel­ké­ho zrych­le­ní se dá dosáh­nout insta­la­cí Raspbmc na fla­sh disk nebo HDD při­po­je­ný přes USB.

Mali­na teď star­tu­je ze sta­ré SD 128 MB kar­ty, ze kte­ré je ukro­je­no 69 MB, zby­tek je swap. Vlast­ní sys­tém je potom na /dev/sda1, kde zabí­rá nece­lý 1 GB. Dvou­gi­go­vá fleš­ka se dá poří­dit za nece­lou stov­ku. Class 6 SD kar­ta o stej­né kapa­ci­tě se pohy­bu­je kolem dvou sto­vek.

pi@raspbmc:~$ df -h
Filesystem    Size  Used  Avail Use%  Mounted on
/dev/sda1    3.8G  907M  2.7G  26%  /
/dev/mmcblk0p1  69M  4.8M  65M   7%  /boot
/dev/sdb1    1.9T  631G  1.3T  34%  /media/verbatim

Důle­ži­té je, že celý sys­tém je mno­hem rych­lej­ší a sviž­něj­ší. A jak dostat Mali­nu na fla­sh disk? Fleš­ka musí být nafor­má­to­vá­na na Fat32. Potom už jenom sta­čí vytvo­řit na ní prázd­ný sou­bor pojme­no­va­ný “USB”. Fleš­ku pích­ne­me do USB por­tu a nabo­o­tu­je­me z kar­ty. Spus­tí se insta­lač­ní pro­ces, kte­rý roz­po­zná při­po­je­ný disk a dá nám jed­nu minu­tu na roz­myš­le­nou — insta­la­ce totiž disk pře­for­má­tu­je, tak­že pozor.

ISO soubory a MPEG

Jest­li máte děti a DVD dis­ky, asi už víte, že tyto dvě veli­či­ny nejdou moc dohro­ma­dy. DVD našich dětí byla veli­ce záhy poškrá­bá­na a po něja­ké době odmí­ta­la hrát. Začal jsem to tedy řešit zálo­hou do ISO sou­bo­ru a jejich vypá­le­ním nebo pře­hrá­vá­ním v počí­ta­či. Pro­to­že takhle máme zálo­ho­vá­na všech­na DVD, byl jeden z hlav­ních pořa­dav­ků na Mali­nu, aby umě­la pře­hrát ISO obra­zy. Aby bylo mož­né pře­hrá­vat DVD, je zapo­tře­bí dokou­pit licen­ce pro deko­dé­ry. Ty jsou k mání na http://raspberrypi.com/. Cena je vel­mi pří­z­ni­vá, lib­ra dva­cet a dvě lib­ry čty­ři­cet, cel­kem něja­kých nece­lých 130 TVČK. Tak­že všech­ny obra­zy DVD dis­ků, kte­ré máme ulo­že­ny na Ver­ba­ti­mu už jdou pře­hrát.

Dálkové ovládání

Pro­za­tím pou­ží­vám dva způ­so­by ovlá­dá­ní, gee­kov­ský a über-gee­kov­ský. Gee­kov­ským je apli­ka­ce Yat­se Widget na tele­fo­nu a table­tu. Ofi­fi­ci­ál­ní apli­ka­ce XBMC na Andro­i­du spíš nefun­go­va­la, dal­ší, kte­ré jsem vyzkou­šel vždy měly něja­ký pro­blém. Tato jedi­ná fun­gu­je spo­leh­li­vě a vždy. Má skvě­lé fíčur­ky, o kte­rých se ješ­tě roze­píšu poz­dě­ji. Über-geek pou­ží­vá kom­bi­na­ci table­tu a ssh — viz Uži­teč­né pří­ka­zy níže.

 Užitečné příkazy

Zasta­ve­ní a spuš­tě­ní XBMC z pří­ka­zo­vé řád­ky, samo­zřej­mě nej­lé­pe z SSH

sudo initctl start xbmc
sudo initctl stop xbmc

Zasta­ve­ní celé­ho Raspber­ry

sudo shutdown -h now
sudo halt
sudo poweroff

Restart sys­té­mu

sudo shutdown -r now 
sudo reboot

Plusy a minusy

plu­sy minu­sy
 • cena
 • veli­kost
 • Linux
 • snad­nost insta­la­ce
 • malá spo­tře­ba
 • zvuk (na ana­lo­go­vé tele­vi­zi vysko­ko­frekvenč­ní pís­kot)
 • obraz mimo média (špat­ně čitel­ný vinou níz­ké­ho roz­li­še­ní TV)
 • rych­lost či spí­še poma­lost ode­zvy (vyře­še­no insta­la­cí na fla­sh disk/HDD)