První letní aneb příchod léta v přímém přenosu

Pří­chod letoš­ní­ho léta osla­ví­me netra­dič­ně a potrhle. Jed­nak vče­ra večer (20.6.2012) kolem osmé při­šla pěk­ně sil­ná bouř­ka (viz sní­mek z rada­ru z 20:15) a jed­nak se účast­ní­me Prv­ního let­ního even­tu (GC3MFR6).

Bouř­ka v ČB

Event prá­vě skon­čil. Zají­ma­vé a vtip­né poví­dá­ní o hvězdách a sou­hvězdích, fil­me­ček o tom, kde kon­čí nebe. Byla to pří­jem­ná popůl­noc, zavzpo­mí­nal jsem na mlá­dí, kdy jsem v tuto dobu napros­to čilý pře­klá­dal. Teď ale sotva kou­kám, těším se, až to dodatlu­ju a sva­lím se do postele.

Jo, po pří­jez­du domů, se u brá­ny zasta­ví sanit­ka a řidič se mě ve čtvrt na tři ráno ptá, kudy se nej­rych­le­ji dosta­ne do Krumlo­va, že prý sem vezl pána a zabloudil… 🙂

Fotky

[nggalle­ry id=9]

Příchod léta