První den

Tak dnes se Ham­mond Hek­tor z Letín­ské kovár­ny nastě­ho­val do Rou­den­ské kovár­ny. Vstá­va­li jsme ráno v pět, pro­to­že jsme slí­bi­li, že v Letí­ně bude­me v osm ráno.

Ces­ta byla v poho­dě, pro­voz dob­rý, mís­ty mlha, ale nic hroz­né­ho. Na ces­tě zpět jsem měl Ham­mon­da na klí­ně, celou ces­tu v kli­du a v poho­dě ležel, chvil­ka­mi usí­nal. Ces­tou jen dvě krát­ké zastáv­ky — v Bechy­ni a v Pís­ku, kde jsme kou­pi­li pár nezbyt­ných potřeb, mis­ky, píš­ťal­ku a tak :-).

Po pří­jez­du domů se štěn­da vydal na obhlíd­ku nové­ho pan­ství. Obzvlá­ťe se mu zalí­bi­lo v rohu mezi stud­nou a čer­pa­dlem a pod lavič­kou u domu. Žrát moc nechtěl — dostal gra­nu­le namo­če­né v tep­lé vodě a potom housku v mlé­ce, ale ani jed­no­mu moc nedal. Ani pít nechtěl. Poz­dě­ji si dal něko­lik piš­ko­tů namo­če­ných ve vodě.

Pár sním­ků z prv­ní­ho dne…

[nggalle­ry id=38]

19:51 — Prá­vě jsem se vrá­til od Ham­mon­da

Prá­vě při­šel za za námi ke dvě­řím na tera­su a kňu­čel. Musel se nějak dostat z kot­ce. Pomaz­li­li jsme ho a pak jsem ho odne­sl zpět do kot­ce. Kupo­di­vu se do obý­vá­ku ani moc nehr­nul — zůstal na zápra­ží a sta­či­lo mu, že jsme u něj. Odve­dl jsem ho zpát­ky do kot­ce. Vle­zl jsem si k němu, vzal ho do náru­če a hla­dil po zádech a šešu­li.. Štěn­da si dal dva piš­ko­ty namo­če­né ve vodě a začal usí­nat. Za něja­kou chvil­ku jsem ho polo­žil do bou­dy a dal mu pod hla­vu svo­je nevy­pra­né trič­ko. Poma­lu jsem ho hla­dil a mlu­vil na něj, až už ho nož­ky neu­nes­ly a on se sva­lil a začal odde­cho­vat. Jěš­tě pár­krát zve­dl hla­vu, když ved­le u sou­se­dů zaště­kal pes, ale zno­vu se nechal uchlá­cho­lit a usnul. Opa­tr­ně jsem při­klo­pil stře­chu bou­dy a poti­chouč­ku opus­til kotec.

Před něja­ký­mi dva­nác­ti lety jsem takhle uspá­val Kat­ku. Jen neby­la v bou­dě, ale v postýl­ce 🙂