První den ve školce

Dnes byl Ham­mond popr­vé v psí škol­ce. Sice jsme před­tím měli asi tři setká­ní s mla­dou cvi­či­tel­kou, ale neby­lo vůbec pod­le mých před­stav. Sice se nám věno­va­la indi­vi­du­ál­ně asi 30 minut, ale:

[list style=“cross”]
  • dal­ší schůzku jsme si domlou­va­li vždy po skon­če­ní aktu­ál­ní “hodi­ny”
  • dal­ší vol­ný ter­mín byl tře­ba až za tři týdny
  • pla­ti­li jsme vždy po skon­če­ní hodi­ny — musel jsme stá­le mys­let na to, abych u sebe měl hotovost,
  • za tři vyu­čo­va­cí hodi­ny potka­li pou­hých pět psů
  • chy­běl nám tam fak­tor sku­pi­ny, zkrát­ka to bylo moc individuální…
  • pří­liš žen­ský pří­stup k věci — šamá ňami­něč­ka a šikulčička…
[/list]

Zkrát­ka, hle­dal jsem něco jiné­ho. Sku­pi­nu, pra­vi­del­né schůz­ky, jas­ný plán prá­ce, plat­bu pře­dem (aby se člo­věk vyko­pal, i když se mu tře­ba ukrut­ně nechce — pře­ce tam ty pra­chy nene­chám pro­pad­nout!) — pros­tě lako­mec, a taky žád­né ťuťuňuňu při výcvi­ku — Ham­mon­da máme všich­ni moc rádi, ale, ať si brňan­dy mys­lí co chcou, je to pes — tak­že jsem hle­dal chlap­ský přístup.

Nako­nec se zdá, že jsem našel a dokon­ce vel­mi blíz­ko domá­cích sou­řad­nic, v docház­ko­vé vzdá­le­nos­ti, pros­tě tady

Už na prv­ní schůz­ce se s námi pan Han­zal moc nemaz­lil :-). Jsem pře­svěd­čen, že s Ham­mim půjde vše dob­ře — zatím se uka­zu­je jako veli­ce inte­li­gent­ní tvor. Čím už si tak jis­tý nejsem je to, jak to půjde se mnou…

[simnor_button url=“http://www.zkoborsov.estranky.cz/clanky/vycvik-psu–skolka-pro-stenata/” label=“Stránky ZKO Bor­šov nad Vlta­vou” colour=“blue” colour_custom=”” size=“medium” edge=“rounded” target=“_blank”]