První den s Lordy

IMG_4198Tak prv­ní den s Lor­dy je za mnou. Byli jsme spo­lu v prá­ci, tvr­dý kancl­di­ving. Na ruce poho­dl­né, vel­ká korun­ka nepře­ká­ží. Čer­ný cifer­ník se mi líbí čím dál více, vel­mi ele­gant­ní a vel­mi dob­ře čitel­ný. Poma­lu si zvy­kám i na kyklo­pa. Odpo­led­ne po pří­cho­du z prá­ce pře­zou­vám na skx009, ale po Lor­dech stá­le pošilhá­vám. Večer už je mám zase na ruce. Sei­ka se najed­nou zda­jí tak nějak malá. Straš­ně moc se mi líbí pohyb vte­ři­nov­ky. Vče­ra odpo­led­ne jsem je nasta­vil na přes­ný čas a v tuto chví­li jdou o 8 vte­řin napřed. Mys­lím, že na to, jak dlou­ho leže­ly v kra­bi­ci ve skla­du to doce­la jde. Uvi­dí­me, jak se zaběhnou.

Per­lič­ka: při poled­ní pau­ze, když jsem si šel něco kou­pit do Lidlu, potkal jsem tam chla­pí­ka s čer­ný­mi Hyd­ro­Conques­ty na zápěs­tí. Zdá­ly se mi něja­ké malé, tak jsem ho oslo­vil a zeptal se ho, jest­li je to 38mm ver­ze. Neby­la. Musím při­znat, že ač byly LHC na vrcho­lu mého wish lis­tu spo­lu s Tri­den­ty, tak z toho­to setká­ní s Lor­dy vyšly jako poražené.

Powered by Jour­ney.

via IFTTT