Procházka zapomenutými místy

screen164Na sobo­tu 16.5.2015 plá­nu­je­me pro­cház­ku, mož­ná spíš pochod z Lip­na do Vyš­ší­ho Bro­du po hře­be­ni na pra­vém bře­hu Vlta­vy. Auta nechá­me ve vyš­ším Bro­dě, odkud v 11:22 poje­de­me vla­kem na Lip­no a odtam­tud pěš­ky zpět do Bro­du. Před­po­klá­da­ná dél­ka tra­sy je cca 18 km, může­me si ji zkrá­tit v oblas­ti Kap­li­ček nebo nao­pak si ji pro­dlou­žit odboč­kou na nej­již­něj­ší tisí­cov­ku v Čes­ké Repub­li­ce, horu zva­nou Hvězda. Po ces­tě je poměr­ně dost kešu­lek, tak­že může­me sbí­rat, když bude­me chtít :-).

Aktualizace 17.5.2015@15:15

Tra­su jsme ve zdra­ví absol­vo­va­li. Nej­hor­ší je vystou­pat na Čer­to­vo kopy­to a potom už to cel­kem jde. Něja­ké ty kopeč­ky tam ješ­tě jsou, ale nic hroz­né­ho. Ces­tou jsme potka­li více lidí, než jsem původ­ně před­po­klá­dal, párek se psem u ryb­ní­ka, na roz­ces­tí u Kap­li­ček nej­pr­ve sku­pin­ku asi 10 cyk­lis­tů a potom ješ­tě jed­nu dvo­ji­ci. Zip nás totál­ně pře­kva­pi­la, když ke své moš­nič­ky vyn­da­la nej­pr­ve skvost­nou čokoš­ku Lin­dt a potom čajo­vý ser­vis a bale­ní úžas­né­ho čaje Zamrz­lý vrcho­lek. V tu chví­li jsem vel­mi lito­val, že jsem byl líný vzít naši moka kon­vič­ku a hrníč­ky na espre­so. Příš­tě se ale již nene­chám zahan­bit. Na roz­ces­tí Kap­lič­ky jsme tedy roz­pou­ta­li gur­mán­skou hos­ti­nu.

Tra­su jsme ve zdra­ví absol­vo­va­li. Nej­hor­ší je vystou­pat na Čer­to­vo kopy­to a potom už to cel­kem jde. Něja­ké ty kopeč­ky tam ješ­tě jsou, ale nic hroz­né­ho. Ces­tou jsme potka­li více lidí, než jsem původ­ně před­po­klá­dal, párek se psem u ryb­ní­ka, na roz­ces­tí u Kap­li­ček nej­pr­ve sku­pin­ku asi 10 cyk­lis­tů a potom ješ­tě jed­nu dvo­ji­ci. Zip nás totál­ně pře­kva­pi­la, když ke své moš­nič­ky vyn­da­la nej­pr­ve skvost­nou čokoš­ku Lin­dt a potom čajo­vý ser­vis a bale­ní úžas­né­ho čaje Zamrz­lý vrcho­lek. V tu chví­li jsem vel­mi lito­val, že jsem byl líný vzít naši moka kon­vič­ku a hrníč­ky na espre­so. Příš­tě se ale již nene­chám zahan­bit. Na roz­ces­tí Kap­lič­ky jsme tedy roz­pou­ta­li gur­mán­skou hos­ti­nu.

[pwg-image site=“www.kuzbici.eu/subdom/fotky” id=“16369”][pwg-image site=“www.kuzbici.eu/subdom/fotky” id=“16370”][pwg-image site=“www.kuzbici.eu/subdom/fotky” id=“16371”]

Tra­su jsme ve zdra­ví absol­vo­va­li. Nej­hor­ší je vystou­pat na Čer­to­vo kopy­to a potom už to cel­kem jde. Něja­ké ty kopeč­ky tam ješ­tě jsou, ale nic hroz­né­ho. Ces­tou jsme potka­li více lidí, než jsem původ­ně před­po­klá­dal, párek se psem u ryb­ní­ka, na roz­ces­tí u Kap­li­ček nej­pr­ve sku­pin­ku asi 10 cyk­lis­tů a potom ješ­tě jed­nu dvo­ji­ci. Zip nás totál­ně pře­kva­pi­la, když ke své moš­nič­ky vyn­da­la nej­pr­ve skvost­nou čokoš­ku Lin­dt a potom čajo­vý ser­vis a bale­ní úžas­né­ho čaje Zamrz­lý vrcho­lek. V tu chví­li jsem vel­mi lito­val, že jsem byl líný vzít naši moka kon­vič­ku a hrníč­ky na espre­so. Příš­tě se ale již nene­chám zahan­bit. Na roz­ces­tí Kap­lič­ky jsme tedy roz­pou­ta­li gur­mán­skou hos­ti­nu.

[pwg-galle­ry site=“www.kuzbici.eu/subdom/fotky” id=“601” images=“50” page=“1” height=“100”]

Pro­fil a plán tra­sy ke sta­že­ní:

Stáh­nout