Procházka na Lipně

Byli jsme s Matym na návštěvě u Babi Ašaš. Kač­ka měla něja­ký tré­nink nebo sou­stře­dě­ní, už nevím přes­ně. Ces­tou zpět jsme se zasta­vi­li na bře­hu Lip­na, že si udě­lá­me pro­cház­ku. Jeze­ro bylo ješ­tě zamrz­lé, ale led už byl roz­mě­k­lý, na brus­le­ní to urči­tě neby­lo. Maty si uží­val dob­ro­druž­ství chůze po pras­ka­jí­cím ledu, jeho mat­ka šedi­vě­la hrů­zou, že se ledem pro­pad­ne. Došli jsme až ke kem­pu a poma­lu se obrá­ti­li na ces­tu zpět.

[map style=“width: 535px ; height:300px ; margin:20px 20px 20px 20px; bor­der: 1px solid black;” address=“Jenišov, Hor­ní Pla­ná, Čes­ká repub­li­ka” marker=“yes” maptype=“SATELLITE” bike=“yes”]

Fotografie z vycházky:

[scroll­Galle­ry id=2]