Přišel balíček z upravse.cz

1ximeBsVýba­vu ve slo­že­ní uve­de­ném níže jsem si objed­nal v nedě­li večer na upravse.cz. Nevo­lil jsem ty nej­lev­něj­ší vari­an­ty, ani ty s dob­rým pomě­rem cena / výkon. Chci za své pení­ze sluš­né pro­duk­ty, kte­ré budu rád a dlou­ho pou­ží­vat. Tak uvi­dí­me. Objed­ná­ny byly tyto polož­ky:

  • Holi­cí stro­jek Mühle R89 (749)
  • Štět­ka na hole­ní Mühle 099 K257 (1149)
  • Tay­lor of Old Bond Street Jer­myn Street krém na hole­ní pro cit­li­vou pokož­ku 150 g (325)
  • Něja­ké žilet­ky do začát­ku a na vyzkou­še­ní dva růz­né dru­hy, obo­jí vychva­lo­va­né, Shark a Der­by Extra, po jed­nom bale­ní
  • Sto­já­nek na štět­ku, sice plas­to­vý, ale což, Mühle imi­ta­ce slo­no­vi­ny za 49
  • a kame­nec, kvů­li poš­tov­né­mu, kte­ré bylo nad 2500 zdar­ma — Styp­tic­ká tyčin­ka kamen­ce Cyril R. Sal­ter za 99. Jsou i vět­ší a lev­něj­ší kamen­ce, ale tenhle je znač­ko­vý 🙂
  • A ješ­tě něja­ké vzo­reč­ky kolín­ské, aby mi hol­ky měly co kupo­vat k váno­cům a naro­ze­ni­nám 🙂

Cena cel­kem: 2507 Kč

Peněz je to teda hroz­ně moc, ale stro­jek a štět­ka jsou počí­tám na pěk­ných pár let, krém na hole­ní mini­mál­ně na půl roku, mož­ná déle.

Dnes odpo­led­ne balí­ček dora­zil a já se nemohl dočkat, až se oho­lím. V prá­ci jsem vše vyba­lil a nafo­til ale­spoň mobi­lem. Večer jsem potom zale­zl do kou­pel­ny, štět­ku jsem vymá­chal v hor­ké vodě s tro­chou octa, roz­dě­lal prv­ní zku­šeb­ní dáv­ku pěny, štět­ku v ní pěk­ně umyl a dal si sprchu. Musím říci, že jsem měl tro­chu strach z toho, jak bude moje kůže po oho­le­ní vypa­dat, ale i přes­to, že jsem šel hned na popr­vé do tří­fá­zo­vé pro­cedu­ry, nebyl jsem ani tro­chu zarud­lý. Stro­jek s Der­by žilet­kou krás­ně a lehce klouzal po xich­tí­ku a krku, pěna boha­tá, štět­ka sice malič­ko pícha­la, ale mys­lím, že si zvyk­nu. Prav­da, pěnu před tře­tí fází jsem už nane­sl jen prs­ty, ale to bylo spí­še pre­ven­tiv­ní opat­ře­ní. Po oho­le­ní a splách­nu­tí zbyt­ků pěny ješ­tě omýt ledo­vou vodou, zleh­ka utřít a nanést, opět pre­ven­tiv­ně, bal­zám po hole­ní od Nivei. Pak už jen after sha­ve. Kame­nec jsem si bohu­žel neměl důvod vyzkou­šet 🙂

Skvě­lý pocit, mul­ti­bři­tá škrab­ka věno­vá­na hol­kám i se zbyt­kem pěny v aero­so­lu. Ješ­tě i dneska ráno, i přes opět raší­cí str­niš­tě je cítit heb­kost pokož­ky, kte­rá se po téhle pro­ce­du­ře dosta­vi­la.

Musím říct, že když jsem po sedm­a­dva­ce­ti stál zase se stroj­kem v ruce a s napě­ně­nou hubou před zrca­dlem, při­pa­dal jsem si jako před prv­ním sexem 🙂 Smě­si­ce nad­še­ní a obav, natě­še­ný a odhod­la­ný to dotáh­nout do úspěš­né­ho kon­ce 🙂

Powered by Jour­ney.

from Tum­blr http://bit.ly/1xB9xw6
via IFTTT