Po dlouhé době na keškách

RarášciOd stře­dy 18. úno­ra u nás byl Hon­zík na prázd­ni­nách :-). Když jsme plá­no­va­li něja­ké výle­ty do oko­lí, tak Maty pro­ho­dil, že jsme už dlou­ho neby­li na žád­né keš­ce, což byla napros­tá prav­da. Hon­zík se při­ro­ze­ně ptal, co že jsou ty keš­ky zač. A když mu řek­li, že jsou to scho­va­né pokla­dy, tak se celý nad­še­ný ptal, jest­li tedy půjde­me něja­ké najít. A jest­li si na ně vez­me­me lopa­ty, abychom je moh­li vykopat 🙂

A tak jsem sed­nul k počí­ta­či a naplá­no­val dvě mož­né tra­sy, z nichž jsme nako­nec vybra­li tu lišov­skou. Cel­kem asi 7 km v rovi­na­tém terénu.

[mapsmar­ker layer=“28”]

Po pří­jez­du na mís­to nás pře­kva­pi­lo, kolik sně­hu na les­ních cestách ješ­tě je. Mís­ty byl pěk­ně zle­do­va­tě­lý, mís­ty už byly ces­ty holé a blá­ti­vé. Krás­ně nám sví­ti­lo slu­níč­ko, Hemi kolem nás svě­do­mi­tě pobí­hal a hlí­dal, aby se nám nic nesta­lo. Dopře­du, do lesa na jed­nu stra­nu, vzá­pě­tí do lesa na dru­hou stra­nu, pohled doza­du. Jakmi­le se někdo z naší pěti­člen­né smeč­ky opoz­dil nebo nao­pak dale­ko před­bě­hl, Hemi už o tom věděl a dával na dotyč­né­ho nezod­po­věd­ní­ka pozor.

Našli jsme všech­ny naplá­no­va­né keš­ky a uži­li si poho­do­vé odpo­led­ne. Na závěr se slu­ší říci, že keš­ky Dede­cek Hri­be­cek (GC4JRZ5) a Sko­do­li­bi raras­ci (GC4JFY4) pat­ří mezi vel­mi vymaz­le­né a zce­la po záslu­ze jim pat­ří naše Favou­ri­te points. Nezbý­vá než dou­fat, že se na něja­ké dal­ší kešul­ky zase brzy vypravíme.