Plán na nečekanou minidovolenou — Slovinsko, Itálie

Vodopád BočaAni nevím proč, ale dal jsem se po dlou­hé době do vyvo­lá­vá­ní fotek — začal jsem Slo­vin­skem, fot­ky z roku 2009! Jak tak u toho sedím, nadá­vám si, proč jsem ty fot­ky neu­dě­lal už dáv­no. Pře­padla mě nos­tal­gie a dep­ka. Eva se kouk­la na fot­ky, já, že by se jí tam líbi­lo, že to není dale­ko a plán byl na světě… 

Plán (současný) edit ve středu večer

 • odjezd v úte­rý v noci, kolem desá­té až jede­nác­té, doje­de­me až před Villach, kde si dáme šlo­fí­ka do cca 6:00 a bude­me pokra­čo­vat na Krajn­sku Goru.

Středa

Osmnáctiprocentní... Musí­me se tre­fit na sil­ni­ci čís­lo 109, kde nás čeká tako­vé mír­něj­ší stou­pá­ní. Oli­ver se má na co těšit, sní­da­ni tedy nechá­me až na Slo­vin­sko, abychom moto­ru co nej­ví­ce uleh­či­li. Ces­tou naho­ru bychom se moh­li podí­vat na něja­ké opev­ně­ní, vypa­dá to, že by to moh­lo být cel­kem dost zají­ma­vé. Od hra­nic má sil­ni­ce čís­lo 201, poje­de­me po ní až do ves­nič­ky Pod­ko­reň, kde odbo­čí­me vle­vo, abychom se po nece­lých třech kilo­me­t­rech dosta­li na sil­ni­ci 206, nebo­li Vršiš­ka ces­ta, kte­ráž­to sil­ni­ce je jed­ním z cílů naší ces­ty. Už při dří­věj­ších plá­nech na ces­tu do Slo­vin­ska mě tahle sil­ni­ce na mapě hod­ně láka­la. Na netu o ní jeden motor­kář říká:

Sil­ni­ce Vršiš­ka ces­ta, je turis­ty nepří­liš navště­vo­va­ná. Pokud bych měl k něče­mu tuto sil­ni­ci při­rov­nat, napa­dá mě pou­ze při­rov­ná­ní „Slo­vin­ský Gross­Glockner neza­sa­že­ný civi­li­za­cí a turisty“

Sil­ni­ce má asi 44 km, počí­tám, že nám její zdo­lá­ní bude se vše­mi zastáv­ka­mi a foce­ním trvat mož­ná i dvě hodi­ny, roz­hod­ně nikam nespě­chá­me, navíc to vypa­dá, že na vrchol­ku bychom si moh­li dát krát­ký trek. Uvi­dí­me. Sli­bu­ji si hod­ně sil­ný zážitek.

Před tím, než se vydá­me na hor­skou sil­ni­ci se mož­ná podí­vá­me do sou­těs­ky Vint­gar u měs­ta Bled. Důle­ži­té je pro­jít jí brzy zrá­na, dokud tam nebu­de moc lidí. Před­běž­ně počí­tá­me s  dvě­ma až tře­mi hodi­na­mi  na sou­těs­ku včet­ně návra­tu k autu, což bude asi hodi­na. Vstup­né by mělo být  €4 na oso­bu. V úva­hu při­pa­dá i pro­hlíd­ka měs­ta, jeze­ra a popří­pa­dě hra­du. Vstup­né na hrad je €8 na oso­bu, expo­zi­ce prý nic moc, zato nád­her­né výhle­dy do oko­lí, dle někte­rých nej­lep­ší ve Slo­vin­sku. Jeze­ro jen obhlíd­ne­me, na ost­rov nemá smy­sl jez­dit, prý krás­né zven­ku, ale uvnitř slab­ší. Tak­že je tu mož­nost, že Bled úpl­ně vypus­tí­me a poje­de­me rov­nou do Koba­ri­du. Ušet­ří­me tím dob­ré dvě hodiny. 

V Koba­ri­du bychom moh­li být kolem dru­hé hodi­ny odpo­led­ne, otáz­kou zůstá­vá, jest­li udě­lá­me pou­ze vycház­ku k  vodo­pá­du, nebo celý trek, což je zhru­ba pěti­ki­lo­me­t­ro­vá (tří­ho­di­no­vá) pro­cház­ka oko­lím, včet­ně vodo­pá­du. V Koba­ri­du je i zají­ma­vé muze­um , kte­ré je sou­čás­tí oné stez­ky. Pod­le plá­nu tra­sy a GPS zázna­mu, kte­ré jsem našel na netu to bude na naší fyzič­ku doce­la nároč­né. U vodo­pá­du je samo­zřej­mě kešu­le (GC2E945).

Dal­ší mož­nos­tí je udě­lat si výš­lap na Koseč­ská kori­ta, vypa­dá to tam moc pěk­ně opuš­tě­ně, dal­ší info tady, samo­zřej­mě je tam kešu­le (GC2TC2D).

Spát bude­me u řeky blíz­ko Koba­ri­du — viz mapa.

 

Čtvrtek

Hlav­ní nápl­ní budou Tol­min­ské sou­těs­ky, kde jsem byl už jed­nou, před tře­mi lety. Tol­min­ska kory­ta jsou dru­hým hlav­ním cílem naší cesty.

Most na Soči — prohlídka

Večer nebo v noci se pře­su­ne­me co nej­blí­že k Terstu, kde strá­ví­me celý pátek.

Pátek

 • Ter­st a oko­lí, moře, kou­pá­ní, keš­ka na pobře­ží, krát­ký trek po ces­tě E.M. Rilkeho
 • odpo­led­ne Udi­ne, Eurospin, večer ces­ta domů

Mapa míst

[mapsmar­ker layer=“5”]

Trasa

Cel­kem asi 1200 km, nebu­de­me-li moc blou­dit, mož­nost objez­du tune­lu — vyhne­me se mýtu €10 jed­ním směrem

Zvět­šit mapu

[/tab]
  • Z Ble­du se nabí­ze­jí dvě ces­ty. Buď poje­de­me pří­mo do Tol­mi­nu po sil­ni­ci čís­lo 209, ze kte­ré se dá odbo­čit k Bohinj­ské­mu jeze­ru, nebo může­me pokra­čo­vat po sil­ni­ci 909 a poté 403 do Mos­tu na Soči a potom do Tol­mi­nu. Cel­kem asi 81 km. Nebo, a téhle vari­an­tě dávám před­nost, se z Ble­du vrá­tí­me kus zpět a poje­de­me po sil­ni­ci 206, což bude IMHO hod­ně sil­ný záži­tek. Sice je to del­ší, asi 115 km, ale pro­to­že chce­me do Koba­ri­du, bude to výhod­něj­ší. V Koba­ri­du bychom moh­li být kolem dru­hé hodi­ny odpo­led­ne, otáz­kou zůstá­vá, jest­li udě­lá­me pou­ze vycház­ku k  vodo­pá­du  , nebo celý trek. 
  • Nave­čer se pře­su­ne­me někam k Tol­mi­nu, mož­ná rov­nou na par­ko­viš­tě u sou­těs­ky, kde přespíme. 
  • Noč­ní až čas­ně ran­ní pro­cház­ka po měteč­ku Tarvisio, 
  • poté pře­sun k jeze­ru Lago del Pre­dil (46,42665, 13,56895), kde si dáme krát­ký spánek. 
  • Posní­dá­me a vydá­me se ser­pen­ti­na­mi vzhů­ru k pevnosti 


 • [/tabs]

  Nápady a zdroje

  Odpo­čí­va­dlo před Villa­chem (46.68390, 13.66978)

  Seznam vodo­pá­dů ve Slo­vin­sku — vybe­re­me něco kolem Tol­mi­nu:  http://www.slovenia.info/en/Waterfalls.htm?slap_brzica=0&lng=2

  Kešky v okolí:

  • Vodo­pád na řece Boca (GCPXZZ,GC3JK99),
  • Ter­st: neda­leký trek kolem moře GC128ZR

  Tolmin gorges

  [issuu width=640 height=480 embedBackground=%23000000 backgroundColor=%23222222 documentId=101221095644-b551bec0264e4ff980c22b38fea419c3 name=tolmin_gorges username=slotraveler tag=walk unit=px v=2]