Písečný Larsen

Sandmannen (Joona Linna, #4)San­d­man­nen by Lars Kepler

My rating: 3 of 5 stars

Nejsem moc vel­ký fan­da detek­ti­vek, ty “sever­ské” nevy­jí­ma­je. Píseč­ný muž byl v recen­zích dost vychva­lo­ván a tak jsem si řekl, “Zkus­me to!” Krát­ké věty, žád­né vel­ké filo­zo­fo­vá­ní, ale taky žád­né vel­ké záplet­ky a žád­né vel­ké vzrů­šo. Detek­tiv Joo­na je něco jako Bond říz­nu­tý Van Damem, k tomu blo­ďa­tá dlou­ho­vla­sá sex­bom­ba, kte­rá posta­ví kaž­dé­ho chla­pa jen ji zahléd­ne, záro­veň ale bojov­ni­ce a boxer­ka — to se inspi­ro­val v počí­ta­čo­vých hrách? Opus­tí ji pří­tel a ona při­jme taj­ný a nebez­peč­ný úkol, pro­to­že jí už nezá­le­ží na živo­tě. To jen někte­rá klišé. Po třech dnech mám pře­čte­no a musím říci, že nej­na­pí­na­věj­ší na celé kníž­ce byl její závěr. Hlav­ně, že sko­či­la.

Jedi­ná chví­le, kdy litu­ji, že kupu­ji eboo­ky je, když vím, že kdy­by to byla kla­sic­ká kni­ha, jde ihned do antikva­ri­á­tu nebo do auk­ce. A tahle chví­le nasta­la po dočte­ní píseč­né­ho Lar­se­na.

View all my reviews