Pětiměsíční

Pře­de dvě­ma dny osla­vil Ham­mond pěti­mě­síč­ní naro­ze­ni­ny. Je neu­vě­ři­tel­né, že je tu s námi pou­hé tři měsí­ce. Je ješ­tě neu­vě­ři­tel­něj­ší, jak moc za čtvrt roku vyros­tl a co vše už zvlá­dl. Zhru­ba posled­ní týden se mu postup­ně mění srst — nejdří­ve na hřbe­tě a postup­ně i na zbyt­ku těla. Už to není ta jem­ňoun­ká ště­ně­čí, ale hrub­ší, dospě­lác­ká. Také postup­ně pře­zu­bu­je, huba se mu postup­ně plní záři­vě bílý­mi zuby a s tím sou­vi­sí i to, že se v posled­ní době už tak náru­ži­vě nepře­ta­hu­je o ruč­ník — pře­ce jen asi ta huba bolí, i když to sná­ší mno­hem lépe než lidé, respek­ti­ve děti.

Máme za sebou pět týd­nů výcvi­ku základ­ní posluš­nos­ti, zača­li jsme 28. úno­ra a postup­ně se oba učí­me. Dnes jsme zahá­ji­li kurz obran pro štěňa­ta, ale vzhle­dem k bola­vé hubě se Hammy moc nepřed­ve­dl. Na před­ho­ze­ná tro­fe­je nere­a­go­val a mno­hem více ho zají­ma­li ostat­ní psi na cvi­čá­ku. Nako­nec ale­spoň na své oblí­be­né hrač­ce, pís­ka­cím krouž­ku uvá­za­ném na horo­le­zec­kém laně, uká­zal, že obra­ny by pře­ce jen moh­ly být jeho parád­ní disciplínou.

Na kon­ci páté­ho měsí­ce se nám koneč­ně posta­vi­lo pra­vé ucho. Zača­li jsme ho lepit, ale náplast bylo do hodi­ny pryč. potom jako zázra­kem ucho najed­nou stálo.