Osudový email :-)

13. 10. 2012
Od: Vlad Kuz­ba
Komu: zeleny.kamen

[quo­te]

Dob­rý den,

jsme čtyř­člen­ná rodi­na z Roud­né­ho u Čes­kých Budě­jo­vic. V posled­ním srp­no­vém týd­nu nám umře­la naše Ary­na a od té doby hle­dá­me nové­ho pej­ska. Máme tři­nác­ti­le­tou sleč­nu a sed­mi­le­té­ho syn­ka, nový pej­sek by měl být kama­rá­dem pro ně oba. Záro­veň hle­dá­me psa inte­li­gent­ní­ho, přá­tel­ské­ho k rodi­ně a v nepo­sled­ní době také výbor­né­ho hlí­da­če a v pří­pa­dě nut­nos­ti i obrán­ce. Náš výběr se tedy zúžil na chod­ské­ho psa, kte­rý se nám všem moc líbí. Když jsme pát­ra­li po chov­ných sta­ni­cích, našli jsme, kro­mě jiných, i Vaše strán­ky. A teď, proč se na Vás vlast­ně obra­cím.

Chtě­li bychom Vás požá­dat o veli­kou las­ka­vost, a sice, zda bychom se k Vám moh­li při­jet podí­vat na Vaše hafa­ny a snad si i popo­ví­dat, abychom se ujis­ti­li, že jsme si vybra­li správ­né ple­me­no.

Děku­ji za odpo­věď

S pozdra­vem
Vla­di­mír Kuz­ba

[/quote]

20. 11. 2012
Od: Vlad Kuz­ba
Komu: Karel Perout­ka

[quo­te]

Před­mět: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Chod­ský pes

OK, plá­no­va­li jsme ště­ně na jaro, tomu byl při­způ­so­ben plán pra­cí (bouda, úpra­vy zahra­dy) i “šet­ří­cí plán”, na kte­rém se děti podí­lí. Žena a děti už ale spí, pro­be­ru to s nimi zít­ra, osob­ně bych si jed­no­ho klu­ka zamlu­vil 🙂

VK

Mimo­cho­dem, man­žel­čin tatí­nek byl kovář, kovár­nu stá­le máme :-),

[/quote]

21. 11. 2012
Od: Vlad Kuz­ba
Komu: Karel Perout­ka

[quote]Předmět: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Chod­ský pes

Dob­rý večer,

může­te nám pro­sím jed­no­ho klu­ka rezer­vo­vat? 🙂

VK[/quote]

 

21. 11. 2012
Od: Karel Perout­ka
Komu: Vla­di­mír Kuz­ba

[quote]Zdravím

Je Váš .….ani jsem jinou odpo­věd neče­kal. :D[/quote]

21. 11. 2012
Od: Vlad Kuz­ba
Komu: Karel Perout­ka

[quote]Předmět: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Chod­ský pes

Díky moc, prá­vě jsme to ozná­mi­li dětem. Všich­ni tu sedí­me u posled­ních fotek a bulí­me :-)[/quote]