Orient Ray

image

Dora­zi­ly mě prv­ní potáp­ky, oran­žo­vé Ori­ent Ray kou­pe­né mimo pro­dej­ní vlák­no od zdej­ší­ho čle­na. Ráno v sedm jsem volal na poš­tu, abych se dozvě­děl, že mi je doru­čí mezi dva­nác­tou a jed­nou hodi­nou. To bych nevy­dr­žel,  a pro­to jsem si balík nechal na poš­tě a dojel si pro ně přes celé měs­to sám. Ces­tou zpět rov­nou k hodi­ná­ři, aby mi upra­vil tah (při­dá­ny dva díl­ky) a abych vyzve­dl Prim­ky po tchá­no­vi, kte­ré byly v láz­ních. Před desá­tou jsem byl zpět doma a v jede­náct jsme s rodi­nou vyra­zi­li na kou­pá­ní do pís­kov­ny u Tře­bo­ně. Pěk­ně jsem je pokřtil a hez­ky jsme se sezná­mi­li. :-). Tak­že ten­to týden při­šly hodin­ky pro syna, viz o pár pří­spěv­ků výše, a dočkal jsem se i já :-).

IMG_20150717_142247