Orient Charlene Collection White Dial NR1Q005W

Hle­dal jsem a pře­mýš­lel, co letos kou­pit Evě k naro­ze­ni­nám. Trpím dvě­ma chro­nic­ký­mi cho­ro­ba­mi (baci­lus britvo­mi­luschro­no­bun­dus), kte­ré v posled­ní době čím dál více ovliv­ňu­jí můj úsudek.

Břitva pro dámy
Břitva pro dámy

Něja­kou dobu jsem se tedy roz­mýš­lel, zda jí kou­pím břitvu nebo něja­ký luxus­ní krém na hole­ní, uká­zal jsem man­žel­ce fot­ky něja­kých těch bři­tev, ale když ji neza­u­ja­la ani tako­váh­le krás­ná břitva jas­ně urče­ná pro dámy :-), nako­nec zví­tě­zi­la mlad­ší z mých nákaz a já se roz­ho­dl pro hodin­ky. No jo, jenomže jaké. Bater­ka nebo stro­jek? Men­ší nebo vět­ší? Kula­té nebo hra­na­té? Jedi­né, co bylo více­mé­ně jas­né bylo, že design hodi­nek bude muset být jed­no­du­chý a pros­tý růžo­vé, zla­té a kamín­ků, což je, jak se z nabíd­ky zdá, přes­ně to, co vět­ši­na žen chce. Nako­nec jsem se roz­ho­dl pro stro­jek, kula­tý cifer­ník a střed­ní veli­kost, pro­to­že to bylo napros­to něco jiné­ho než má dra­há nosi­la doposud.

orient_charlenePři brouz­dá­ní inter­ne­tem jsem nara­zil na pár, dle mého názo­ru vyho­vu­jí­cích kous­ků, ale když jsem jí je uká­zal, vždy se na nich něco nelí­bi­lo. Ty byly moc vel­ké, tam­ty zase měly moc tma­vý cifer­ník. Po pár dnech jsem našel kou­sek, o němž jsem byl pře­svěd­če­ný, že by mohl vyho­vo­vat. Opa­tr­ně jsem jí  ho uká­zal. Nemý­lil jsem se. A tak bylo vybrá­no. Ori­ent Char­le­ne Collecti­on Whi­te Dial NR1Q005W na Ori­ent Watch USA. Japon­ský inhou­se, auto­ma­tic­ký nátah, krás­ně mod­ře­né ruč­ky, datumov­ka, ruč­ní nátah, čty­ři­ceti­ho­di­no­vá rezer­va cho­du. Jen­že byly OUT OF STOCK. A to všu­de, v Evro­pě se vůbec nepro­dá­va­jí. To jsem celý já. Naštěs­tí jsem si vzpo­mněl na eshop Cre­ati­onwatches, o němž jsem četl v uči­tel­ských novi­nách na chro­no­mag fóru. A tam je měli. A zaslá­ní zdar­ma. Jen­že do 4 dnů. Byla sobo­ta večer 25.7. a v nedě­li jsme odjíž­dě­li na dovo­le­nou. Vra­cí­me se za týden, v nedě­li a naro­ze­ni­ny jsou ve čtvr­tek. Když je objed­nám na Šuma­vě upro­střed lesů někdy ke kon­ci týd­ne, tak se to v poho­dě stih­ne. A hádej­te. Celý týden jsem chy­til maxi­mál­ně EDGE a když někde byl kou­sek 3G, tak zase nebyl čas. A tak jsem objed­ná­val v nedě­li večer po pří­jez­du domů. Pla­ce­no přes Pay­Pal bez vytvo­ře­ní účtu. Adre­su a tele­fon si stáh­nou z Pay­Pa­lu. OK. Na email při­jde potvr­ze­ní objed­náv­ky. Do čtvrt­ka jsou tu. potom ale… no ano, jen se podívejte…

Výběr_001

U nás je sice nedě­le večer, ale v Sin­ga­pu­ru už mají pon­dě­lí! To zna­me­ná, že to do čtvrt­ka nestih­nou… Až dal­ší den, tedy 3.8. při­chá­zí potvr­ze­ní o ode­slá­ní a já pro­pa­dám depre­si. Od DHL mám odkaz ke sle­do­vá­ní zásil­ky a z něj je jas­né, že ješ­tě 5. srp­na ráno je zásil­ka v Sin­ga­pu­ru. Páté­ho srp­na ráno při­chá­zí email od DHL a výzvou, abych si vypl­nil for­mu­lář kvů­li cel­ní­mu říze­ní. Jen­že holen­ko­vé, DHL to nej­ní žád­ná Čes­ká poš­ta! A tak ten samý den večer je zásil­ka v Lip­sku (začí­ná to vypa­dat naděj­ně!), a dal­ší den brzy ráno je v Pra­ze! Je půl devá­té a já volám na DHL, abych se zeptal, zda to ješ­tě dnes stih­nou do ČB. Ješ­tě je prý brzy, kurýr­ní auto na jih prý vyjíž­dí až po devá­té hodi­ně. Volám tam ješ­tě tři­krát, napo­sle­dy po půl jede­nác­té, to už je balí­ček v Buděj­cích. Ope­rá­tor­ka sli­bu­je, že kurý­ro­vi pře­dá moje správ­né tele­fon­ní čís­lo (v Pay­Pa­lu mám uve­de­né “mysti­fi­kač­ní” čís­lo, kvů­li pří­pad­né­mu spa­mu). Kurýr by měl u mě být mezi jede­nác­tou a dru­hou. Super! Jsou to bor­ci! Napja­tě sle­du­ji tre­ko­va­cí strán­ku. A najed­nou se objeví

August 6, 2015                              11:48                           Deli­ve­ry attempted; reci­pi­ent not home

Od jede­nác­ti sedím na lavič­ce před bará­kem a přes plot vyhlí­žím žlu­té auto DHL, pro­to­že před naším domem se sta­ví kru­háč, nedá se tu pořád­ně zasta­vit a je tu šíle­nej bor­del. Nikdo neza­sta­vil, auto jsem nevi­děl, nikdo nevo­lal. Jsou to kre­té­ni! Celý nas..aný volám opět DHL. Ope­rá­tor­ka se omlou­vá, že zjis­tí, co se sta­lo. Za pár minut volá zpět, že si kurýr zprá­vu od ní nepře­če­tl a že se se mnou spo­jí. Volá, omlou­vá se. Domlu­ví­me se, že u nás bude kolem tře­tí hodi­ny. Při­jel po půl tře­tí, balí­ček jsem si pře­vzal, pode­psal, omlu­vil se a odde­chl si. Kou­pil jsem je za super cenu, vlast­ně o více než polo­vi­nu lev­ně­ji než na Amazonu.Na účtu mi uby­lo 2467 korun, dopla­til jsem DPH a výpal­né DHL, to bylo 1060, cel­kem tedy 3527 korun.

Dárek se líbil, na živo vypa­da­jí ješ­tě lépe než na fot­kách. Veli­ce jim bude slu­šet něja­ký hně­dý kože­ný řemí­nek. Však já něco vymys­lím :-). Sle­do­va­ná přes­nost je zatím vel­mi dob­rá, v prů­mě­ru děla­jí — 2,8 sekun­dy za den. Žena ale začí­ná nebez­peč­ně poku­ko­vat po mých SKX009…