OpenATV na XTrend 9500

Stažení a instalace image

 • Stáh­ne­me image z http://images.mynonpublic.com/openatv/nightly/index.php?open=et9x00
 • Sta­že­ný sou­bor roz­ba­lí­me na USB fla­sh disk, tak, aby v koře­no­vém adre­sá­ři byl pou­ze adre­sář et9x00:
  vlad@T61:/media/vlad/2937-625C$ ls -R 
  .: 
  et9x00
   
  ./et9x00: 
  imageversion  kernel.bin  noforce  rootfs.bin  splash.bin
 •  Při­jí­mač vypne­me vypí­na­čem vza­du (zhas­ne displej)
 • Tak­to při­pra­ve­nou fleš­ku zastr­čí­me do vol­né­ho USB slo­tu a při­jí­mač zapne­me vypí­na­čem vza­du. Roz­b­li­ká se mod­rá dio­da upro­střed čela pří­stro­je a poté se na dis­ple­ji obje­ví hlá­še­ní o nale­ze­ném novém firmwaru.
 • Stik­ne­me tla­čít­ko OK na čele pří­stro­je, fla­sho­vá­ní začne. Po jeho dokon­če­ní se při­jí­mač restar­tu­je a ope­nA­TV nám při prv­ním star­tu nabíd­ne základ­ní nastavení.

Instalace a nastavení softcamu

 • Přes ssh nebo tel­net se při­po­jí­me k při­jí­ma­či — já pou­ží­vám Linux, tak­že pří­kaz je jed­no­du­chý, uži­va­tel je root, hes­lo je default­ně prázd­né.
  ssh root@192.168.1.124
 • Po při­hlá­še­ní zadá­me
  opkg install softcam-feed-mipsel_1.0_all.ipk
  opkg install enigma2-plugin-extensions-softcammanager_0.1-r0_all.ipk
  killall -9 enigma2
 • CCcam je nut­né spus­tit, což udě­lá­me přes

Doinstalujeme potřebné pluginy a součásti

 • Enhan­ced Media Pla­yer a pod­po­ru čes­kých titul­ků (posled­ní ver­ze vždy na https://code.google.com/p/mediaplayer2-for-sh4/)
  opkg install http://dl.bintray.com/mx3l/generic/enigma2-plugin-extensions-subssupport_1.3.1_20140614_all.ipk
  opkg install http://dl.bintray.com/mx3l/generic/enigma2-plugin-extensions-enhancedmoviecenter_git+888+b459bbc-r1_mips32el.ipk
  opkg install http://dl.bintray.com/mx3l/generic/python-xmlrpc_2.7.2-r7.17_mips32el.ipk

Důležité či zajímavé odkazy