Objev! Chronobundus leze do peněz!

Čeští věd­ci v čele s Ing. MUDr. Bohusla­vem Cho­cho­louš­kem uči­ni­li prů­lo­mo­vý objev. Nemoc zva­ná chro­no­bun­dus se může své­mu hos­ti­te­li vel­mi nevy­pla­tit. U sle­do­va­né­ho objek­tu stouply nákla­dy na hodin­ky a pří­slu­šen­ství o více než 20000 % za posled­ní dva měsíce.