Novinka týdne!

Zůstal jsem celý týden doma, abych se mohl učit na ZOZ, kte­rá mě čeká ve stře­du. Měl jsme v plá­nu vzít si dovo­le­nou, ale Matý­sek nám ocho­řel, a tak z dovo­le­né neby­lo nic. OČR a k tomu se při­nu­tit k učení.

V tom­to týd­nu, tedy na jeho sklon­ku, se udá­ly dvě vel­mi význam­né udá­los­ti v naší rodi­ně. Obě se týka­jí Ham­mon­da, jak jinak :-). Zača­lo mu stát pra­vé ucho, kte­ré až dosud plan­da­lo — pár cen­ti­me­t­rů, a co to udě­lá :-). Dru­hým význam­ným mil­ní­kem je, že začal očůrá­vat rohy a v pátek se mu to popr­vé poved­lo se zved­nu­tou zad­ní nohou. Tak­že se čím dál tím více podo­bá psu :-).

Na cvi­čá­ku mám rozko­lí­sa­né výsled­ky. Posluš­nos­ti nám moc nejde — chůze na vodít­ku je pořád vel­ký pro­blém. Buď jde jako ovce, nebo šmejdí čumá­kem všu­de kolem. Zato na obra­nách exce­lu­je­me — revír nám jde skvě­le, kou­sá­ní se taky rych­le zlep­šu­je. Má zájem o kořist, vrčí na ni a štěká.

Fot­ky za posled­ní cca dva týdny: