Zakázání F10 v linuxovém terminálu

V dis­tri­buci Lunu­x­Mint 13 jsem měl jeden tako­vý nepří­jem­ný pro­blém. I když jsem v nasta­ve­ní ter­mi­ná­lu zaká­zal pou­ží­vá­ní F10 (kvů­li ukon­čo­vá­ní Mid­ni­ght Com­man­de­ru) tato změ­na se v sys­té­mu nepro­je­vi­la a efde­sít­ka efde­sít­ko­va­la pořád a MC nešel ukon­čit klá­ve­so­vou zkrat­kou. Jako vždy v Linu­xu jsem nako­nec řeše­ní našel. Vytvo­ře­ní sou­bo­ru gtk.css v adre­sá­ři /.config/gtk‑3.0. Sou­bor bude obsa­ho­vat jedi­nou polož­ku, viz sled pří­ka­zů níže:

mkdir -p ~/.config/gtk-3.0
cat<<EOF > ~/.config/gtk-3.0/gtk.css

@binding-set NoKeyboardNavigation {
     unbind "F10"
}

* {
     gtk-key-bindings: NoKeyboardNavigation
}

EOF

Ukon­čit všech­ny instan­ce ter­mi­ná­lu a při novém spuš­tě­ní je pokoj a vše fun­gu­je, jak jsem zvyk­lý.

Řeše­ní jsem našel na askubuntu.com

Pokud by to nepo­moh­lo, tak potom

gsettings set org.gnome.desktop.interface menubar-accel ""