Nedostatek místa v úložišti

Kou­pil jsem si z dru­hé ruky “nový” tele­fon. Na G+ od jed­no­ho z uži­va­te­lů. Tele­fon měl být asi půl roku sta­rý, v dob­rém sta­vu. Rych­le jsme se dohod­li a do týd­ne jsem měl tele­fon na sto­le. Já vím, není to bůhví­co, ale jako upgra­de mého HTC Desi­re veli­ce dob­ré. navíc se mi hodí dual sim, pro­to­že pou­ží­vám dru­hou sim­ku na data a dosud jsem tahal buď dva tele­fo­ny nebo tele­fon a modem.

wpid-screenshot_2014-08-14-13-58-11.pngK mému pře­kva­pe­ní i rados­ti jsem zjis­til, že tele­fon je root­nu­tý, což mi ušet­ří spous­tu času a labo­ro­vá­ní, uži­va­tel­ská základ­na toho­to mode­lu totiž prak­tic­ky nee­xis­tu­je. Vše cho­di­lo a fun­go­va­lo jak má, jen v Tita­ni­um Bac­ku­pu jsem obje­vil pár apli­ka­cí, kte­ré nemoh­ly být z Desi­re, na Leno­vu také neby­ly a přes­to jsou v Tita­niu vidět. Nicmé­ně jsem to neře­šil. Pros­tě něja­ký pozůsta­tek od minu­lé­ho majitele.

Dal­ší den jsem Maty­mu při­pra­vo­val jeho “nový” tele­fon — ano, podě­dil mé Desi­re. Chtěl jsem stá­va­jí­cí insta­la­ci zazá­lo­ho­vat, co kdy­by něco, a tak jsem svou pamě­ťo­vou kar­tu zno­vu vstr­čil do HTC…

Poznám­ka: Kar­tu jsem už dří­ve pros­tě vyjmul z HTC a vsu­nul do Leno­va, až mno­hem poz­dě­ji jsem si uvě­do­mil, že to mohl být prvo­po­čá­tek mno­ha násled­ných pro­blé­mů. Kar­ta tedy absol­vo­va­la výlet HTC –> Leno­vo (insta­la­ce nových apli­ka­cí) –> HTC (zálo­ha v reco­ve­ry, zálo­ha kon­tak­tů a nasta­ve­ní laun­che­ru) –> Lenovo.

Když jsem vyčis­til a obno­vil HTC, šla kar­ta zpět do Leno­va. A zača­ly se dít věci. Pře­sta­lo fun­go­vat G+, Han­gouts, Gmail. Prak­tic­ky všech­ny GAp­ps měly něja­ký pro­blém. Všech­ny vyža­do­va­ly apli­ka­ci “Služ­by Goo­gle Play”, kte­rá prý neby­la v tele­fo­nu insta­lo­vá­na. Její sta­že­ní ovšem vždy skon­či­lo chy­bou a hláš­kou o nedo­stat­ku mís­ta v úlo­žiš­ti. Což ovšem byla jas­ná blbost, pro­to­že sys­tém ukazoval

Sys­té­mo­vá ROM: 102 MB volno
Vnitř­ní: 427 MB volno

Tak­že mís­to na sta­že­ní a insta­la­ci apli­ka­ce, kte­rá má 16 MB tam bylo až dost.

Přes Obchod Play to tedy nešlo, sehnal jsem si poža­do­va­nou apli­ka­ci na netu, při­po­jil se k tele­fo­nu přes ADB a zku­sil insta­la­ci ručně:

vlad@T61:~/apps/sdk/platform-tools$ ./adb install GooglePlayservices_v4.2.431035512-036_4243036.apk<br>4677 KB/s (11641192 bytes in 2.430s)<br>  pkg: /data/local/tmp/GooglePlayservices_v4.2.431035512-036_4243036.apk<br>Failure [INSTALL_FAILED_INSUFFICIENT_STORAGE]<br>

Čili, jsme tam, kde jsme byli. Navíc se poda­ři­la insla­la­ce apli­ka­ce, kte­rá měla více než 20 MB, ale insta­la­ce RAM manage­ru o veli­kos­ti pár kiloby­tů se nezda­ři­la pro nedo­sta­tek mís­ta… Pát­rá­ní po inter­ne­tu mě doved­lo na něja­kou dis­ku­si ohled­ně insta­la­ce apli­ka­cí v emu­lá­to­ru (její adre­su si už nepa­ma­tu­ji). Jeden z maní­ků tam řešil podob­nou situ­a­ci a při­šel na to, že ona hláš­ka o nedo­stat­ku mís­ta v úlo­žiš­ti je jak­si tako­vou “obec­nou chy­bo­vou hláš­kou” pro pro­blémy spo­je­né se sou­bo­ro­vým sys­té­mem. A tak mě napadlo pro­jet si sys­tém v tele­fo­nu a podí­vat se, jest­li tam není něco pode­zře­lé­ho. A bylo. V adre­sá­ři /data/data se obje­vi­lo něko­lik zázna­mů z apli­ka­cí, kte­ré jsem já do tele­fo­nu nein­sta­lo­val a původ­ní maji­tel se dušo­val, že pro­ve­dl fac­to­ry reset.

root@android:/data/data # ls -a -l -R
./com.lenovo.launcher.theme.rectangle:
drwxr-xr-x system  system      2014-08-07 22:44 lib

./com.lenovo.launcher.theme.rectangle/lib:

./com.icq.mobile.client:
lrwxrwxrwx system  system      2014-06-13 18:07 lib -> /mnt/asec/com.icq.mobile.client-1/lib

./com.twitter.android:
lrwxrwxrwx system  system      2014-08-07 20:23 lib -> /mnt/asec/com.twitter.android-1/lib

./data/com.omnicommediagroup.mujmcdonalds:
lrwxrwxrwx system  system      2014-06-13 18:06 lib -> /mnt/asec/com.omnicommediagroup.mujmcdonalds-1/lib

Adre­sář /mnt/asec/ byl samo­zřej­mě prázd­ný. Kro­mě toho se uká­zal adre­sář /system/dropbox s desít­ka­mi sou­bo­rů s otis­kem aktál­ní­ho data. Dro­p­box jsem také ješ­tě nena­in­sta­lo­val… Dal­ší pát­rá­ní odha­li­lo, že někte­ré adre­sá­ře a sou­bo­ry měly nasta­ve­ny prá­va tak, že byly prak­tic­ky chrá­ně­ny pro­ti zápi­su. Když jsem prá­va všech těch­to polo­žek sjed­no­til pod­le zbyt­ku sys­té­mu, tedy na -rw‑r–r– root     root, voi­la…

vlad@T61:~/apps/sdk/platform-tools$ ./adb install GooglePlayservices_v4.2.431035512-036_4243036.apk
4057 KB/s (11641192 bytes in 2.801s)
pkg: /data/local/tmp/GooglePlayservices_v4.2.431035512-036_4243036.apk
Success

Insta­la­ce se zda­ři­la, zača­lo fun­go­vat plusko i han­gouts a gmail, hláš­ka o nedo­stat­ku mís­ta v úlo­žiš­ti se již neob­je­vi­la. Kaž­do­pád­ně je ten sys­tém “něja­kej div­nej” a refla­sh mě asi nemi­ne. zartím ale vše funguje…