Nedá mi to a musím se svěřit ještě jednou

Nedá mi to a musím se svě­řit ješ­tě jed­nou. Prá­vě jsem se zno­vu oho­lil za pomo­ci toho­to skvě­lé­ho důka­zu nesmír­né zruč­nos­ti, zku­še­nos­ti a mis­trov­ství paní Zuza­ny. Ten­to­krát jsem se roz­ho­dl, že moje spros­tá huba dosta­ne pořád­ně zabrat. Mýdlo jsem jen na krát­ko zalil troš­kou vlaž­né vody. Po spr­še jsem vodu slil do hrn­ku a leh­ký­mi krou­ži­vý­mi pohy­by nato­čil mýdlo na štět­ku zba­ve­nou vody (ang­lič­ti­na má nád­her­ný výraz “load the brush”). Tak­že nalá­do­va­ná stří­br­ná jezevči­ce puto­va­la ne do hrn­ku jako jin­dy, ale rov­nou na obli­čej, kde jsem ve vel­mi krát­ké době dosá­hl per­fekt­ní pěny, při­čemž jsem koneč­ky štět­ky zle­hýn­ka jen pár­krát namo­čil ve vodě sli­té z mýdla (ta už byla prak­tic­ky stu­de­ná). Výsled­kem bylo napros­to per­fekt­ní změk­če­ní vou­su a násled­né doko­na­lé oho­le­ní. Na dvou­den­ní str­niš­tě jsem pou­žil sko­ro osm­de­sát let sta­rý stro­jek Gillet­te New open comb a žilet­ku Ast­ra Pla­ti­num (dru­hé oho­le­ní). Zají­ma­vé je, že prá­vě s tou­to Astrou mám za sebou jeden z nej­hor­ších zážit­ků z hole­ní, když jsem ji pou­žil v Mühle R89 s TOBS. Ješ­tě dru­hý den mě huba páli­la jako bych ji pře­jel čili paprič­kou a jen vro­ze­ná lako­ta mi zabrá­ni­la ji vyho­dit i se zbyt­kem balíč­ku. Teď to para­dox­ně vypa­dá, že jsem vel­mi blíz­ko své­mu holí­cí­mu grá­lu a spo­je­ní mýdla z ves­nič­ky Hro­choť, sta­ro­žit­né­ho ame­ric­ké­ho stroj­ku a kdy­si čes­ké žilet­ky bude pro mě fun­go­vat na jed­nič­ku s hvězdičkou.

Powered by Jour­ney.

from Tum­blr http://bit.ly/1B49d9A
via IFTTT