The Snowman by Jo Nesbø (Nebudu stavět sněhuláky)

The SnowmanThe Snow­man by Jo Nesbø

My rating: 5 of 5 stars

Po vše­o­bec­ném nad­še­ní, kte­ré zavládlo na čes­kém čte­nář­ském trhu v sou­vis­los­ti s čes­kým vydá­ním romá­nu Sně­hu­lák od Jo Nes­ba, jsem si říkal, že bych něja­kou tu detek­tiv­ku taky mohl dát, i když jim zrov­na moc neholduji.

S detek­tiv­ka­mi mám totiž obec­ně jeden zásad­ní pro­blém — pokud v ní vystu­pu­je více postav než jen detek­tiv a zlo­syn, mám už po pár strán­kách pro­blém si pama­to­vat, kdo je kdo. Pro­to si, na zákla­dě toho co si pama­tu­ji ze semi­ná­řů tvůr­čí­ho psa­ní Fran­tiš­ka Sko­run­ky, dělám tako­vou mapu postav.
Sice jsme se uči­li, že je dob­ré si ji udě­lat ješ­tě před tím, než se pus­tí­me do psa­ní něja­ké­ho pří­bě­hu, ale je to skvě­lá pomůc­ka i pro čte­ná­ře. Divím se, proč auto­ři detek­tiv­ních romá­nů tako­vou map­ku nepři­klá­da­jí ke svým dílům. Mapy oko­lí, v němž se ode­hrá­vá děj kni­hy jsou už cel­kem běž­né, od auto­rů fan­ta­sy tenhle skvě­lý zvyk pře­ja­li i někte­ří detek­tiv­ká­ři, tak­že se mapy postav tře­ba také jed­nou dočká­me. Mapa ve for­má­tu A3.

Když jsem zjis­til, kolik sto­jí čes­ká ver­ze téhle kníž­ky, kou­pil jsem si radě­ji ang­lic­kou ver­zi na  Ama­zo­nu. Musím říci, že jsem nepro­hlou­pil, ang­lic­ká ver­ze se čte veli­ce dob­ře, snad také jed­nou porov­nám s ver­zí čes­kou. Co mě zara­zi­lo je, že ten román vyšel v ori­gi­ná­le už v roce 2007, v Ran­dom Hou­se v ang­lic­ké ver­zi potom o rok poz­dě­ji. U nás opět pár let čeká­me a potom dělá­me, že jsme Sně­hu­lá­ka prá­vě obje­vi­li. Typic­ké. České.

Nicmé­ně, kníž­ka je to skvě­lá, má to spád, občas­né vese­lé chvil­ky, per­fek­tě, jako­by mimo­cho­dem, doko­na­le pro­kres­le­né posta­vy. Musím při­znat, že v prů­bě­hu čte­ní jsem měl mini­mál­ně tři mís­ta, kde jsem si říkal, že tu kníž­ku snad nedo­čtu. Nej­sil­něj­ším tako­vým mís­tem byla scé­na v lese u poto­ka. Ješ­tě teď mám husí kůži, když si na tu pasáž vzpo­me­nu. Nebu­du ale pro­zra­zo­vat, kaž­dý, ať si tím pro­jde sám.

Zpět­ně vidě­no, by se dalo říci, že by auto­rem mohl být i Jára Cimr­mam, zná­mý prů­kop­ník sle­pých uli­ček. Těm se Nesbo také nevy­hý­bá, ba prá­vě naopak.

View all my reviews

Výstřižky:

 • So far he liked her, but of cour­se he was open to chan­ging his opi­ni­on. Har­ry was alwa­ys wil­ling to give peo­ple ano­ther chan­ce to wind up on his black list.
 • He pon­de­red the possi­bi­li­ty that he had just been allo­ca­ted a colle­a­gue he might come to appreciate.
 • back in April 1973 the father of the mobi­le pho­ne, Mar­tin Coo­per, had the first con­ver­sati­on on one, with his wife at home.
 • Shit, the woman was off her trolley!
 • She thou­ght about how thin Har­ry had beco­me, how he had shrunk. Just like her memo­ry of him. It was almost frigh­te­ning how some­o­ne you have been
 • inti­ma­te with can fade and vanish. Or per­ha­ps that was why; you had been so clo­se to each other that after­wards, when you no lon­ger were, it seemed
 • unre­al, like a dre­am you soon for­get because it had hap­pe­ned only in your head.
 • hither and thither,
 • step­ped into the breach?’
 • Idar Vet­le­s­en
 • once in a blue moon
 • ‘No flies on you.’
 • made no bones about it.
 • spil­ling the beans
 • out of the blue.
 • had a face an Ame­ri­can pre­si­den­tial can­di­da­te would have killed for: deter­mi­ned chin, boy­ish blue eyes edged with lau­gh­ter lines and thick grey hair.
 • He was afraid of his own humanity.
 • giving Har­ry a wide berth.
 • HEEBIE-JEEBIES ROOM.
 • cost an arm and a leg,
 • for the sake of my wife’s beau­ty sleep