Mýdlo z ****

Mýdlo z Hrochote
Mýdlo z Hrochote

Díky dis­kus­ní­mu fóru na břitvě jsem měl mož­nost vyzkou­šet ruč­ně vyrá­bě­né mýdlo na hole­ní, jehož “autor­kou” je paní Zuza­na, kte­rá se obrá­ti­la na čle­ny fóra s prosbou, zda by se nena­šlo něko­lik dob­ro­vol­ní­ků, kte­ří by chtě­li vyzkou­šet její prv­ní mýdlo na hole­ní. Obrav­ská vlna zájem­ců pře­ko­na­la její oče­ká­vá­ní. Kole­go­vé byli z její­ho mýdla vesměs nad­še­ni a paní Zuza­na pro­to pokra­čo­va­la ve vývo­ji, aby nám před zhru­ba týd­nem nabíd­la k otes­to­vá­ní dal­ší vár­ku. Měl jsem to štěs­tí, že jsem to ten­to­krá­te sti­hl a dostal se tak mezi něko­lik vyvo­le­ných. Mýdlo bylo ode­slá­no v pátek a do mé schrán­ky dora­zi­lo už v pon­dě­lí! Nevídané.

První dojmy

 • Mýdlo je krás­ně zaba­le­no, už prv­ní dojem z něj vyvo­lá­vá chuť se jít oholit.
 • Po roz­ba­le­ní zásil­ky na mě dých­la, ne nijak sil­ně, vůně levan­du­le, z čehož jsem byl tro­chu zkla­ma­ný, pro­to­že levan­du­le nepat­ří mezi mé oblí­be­né, vlast­ně mi až vadí.
 • Čekal jsem, že mýdlo bude tvr­dé, ale není. Asi jako kost­ka más­la, když ji vyn­dá­te z led­ni­ce. Povrch je jako­by namě­k­lý, ale cel­ko­vá kon­zis­ten­ce je dobrá.
 • Barva je zele­no­mod­rá, na prv­ní pohled mož­ná může něko­ho odra­dit, já mám tuto bar­vu ale rád.
 • Prů­měr puku tak ako­rát, mož­ná mohl být o něco vět­ší, ale to asi u finá­lo­vé­ho výrob­ku bude jinak.
 • Do mýdla je vytla­če­no logo, to je ale nezře­tel­né, jako­by rozpité.
 • Mýdlo se jme­nu­je “Hed­vá­bí a med”, ale své­mu jmé­nu dostá­vá jen čás­teč­ně — povrch je krás­ně heb­ký (hed­vá­bí), ale ten med nepři­po­mí­ná ani barva ani vůně, “jen” polož­ka v sezna­mu ingrediencí.

První holení

Pou­ži­tá výba­va Gillet­te NEW, short open comb Žilet­ka Shark, pou­ži­ta potře­tí Štět­ka sil­ver­tip, 19 mm Nivea bal­zám po hole­ní pro cit­li­vou pleť Dvou­den­ní str­niš­tě Voda měkká

Na prv­ní hole­ní jsem pou­žil hob­li­ny z mýdla a zalil je v mis­ce vlaž­nou až tep­lou vodou, štět­ku pono­řil do do hrn­ku hor­ké vody, a šel si dát sprchu. Po spr­še zba­vím štět­ku pře­by­teč­né vody, ale než­dí­mám ji. V mis­ce ale nechá­vám vodu, v níž jsem hob­li­ny máčel. Mýdlo má v tuto chví­li kon­zis­ten­ci Nutelly. Roz­mí­chá­vám pěnu, vytvá­ří se prak­tic­ky hned, zpo­čát­ku je hod­ně póro­vi­tá se spous­tou bub­li­nek. Ani po cca dvou minu­tách ale nijak zásad­ně nehoust­ne a mě je jas­né, že té vody bylo moc. Vlo­žil jsem pro­to mýdlo do nové mis­ky na štět­ku jsem ho leh­ký­mi krou­ži­vý­mi pohy­by nane­sl ješ­tě tro­chu a pokra­čo­vat v roz­mí­chá­vá­ní. Pěna zhoust­la, zpev­ni­la se a vel­mi dob­ře se naná­še­la na tvá­ře. Stro­jek po ní výbor­ně klouzal ani sebe­men­ší zadrh­nu­tí, a to ani mís­tech bez pěny, kte­rá byla potře­ba po tře­tím prů­cho­du ješ­tě tro­chu “přeš­mrnc­nout”.

 

Druhé holení

Pou­ži­tá výba­va Mühle R89 Žilet­ka Shark, pou­ži­ta počtvr­té Štět­ka sil­ver­tip, 19 mm Jed­no­den­ní strniště

Při dru­hém hole­ní je mýdlo při­le­pe­no na dně mis­ky a zali­to tep­lou vodou na dobu asi 5 minut. Potom vodu sle­ji do hrn­ku a mýdlo nabí­rám na vody zba­ve­nou stří­br­nou jezevči­ci. Poté už pěnu šle­hám v hrn­ku jako vždy. Tvo­ří se vel­mi ochot­ně a ve vel­kém množ­ství. Na obli­če­ji dob­ře drží, je hus­tá, neo­pa­dá­vá a neza­sy­chá. Ani naná­še­ní na oplách­nou­tou tvář po prv­ním a dru­hém prů­cho­du její kva­li­tu nijak nedegraduje.

Třetí holení

Pou­ži­tá výba­va Solu­na Žilet­ka Der­by, pou­ži­ta podru­hé Štět­ka sil­ver­tip, 19 mm Dvou­den­ní strniště
Pěnu jsem roz­dě­lal nej­pr­ve pro svou ženu a šel jsem dova­řit oběd. Po obě­dě, asi za čty­ři­cet minut jsem se šel oho­lit. Pěna stá­le krás­ně drže­la. Když jsem ale  hrnek s pěnou polo­žil do umy­va­dla s hor­kou vodou, pěna po chvil­ce zača­la vad­nout a vod­na­tět. Sta­či­lo ale nabrat tro­chu mýdla z kotouč­ku a pěnu obno­vit. Během minut­ky byla opět hut­ná a hus­tá tak, že nešla ze štět­ky setřást. Opět krás­ně vláč­ná pokož­ka, per­fekt­ně změk­če­né vou­sy, skvě­lé oholení. Mýdlo z Hrochote

Hodnocení

 • Vzhľad: Krás­ně zaba­le­no, ruč­ně napsa­ná eti­ke­ta mu dodá­vá ten správ­ný “fee­ling”, domá­cí, nema­so­vé, ruč­ně s lás­kou vyro­be­né. Pro mě to zna­me­ná hod­ně. Co se bar­vy týče, já mám mod­rou a její odstí­ny rád, na prv­ní pohled se jeví jako pří­jem­ná, nevtíravá.
 • Vôňa: Jak jsem řekl, levan­du­le není zrov­na mým šál­kem čaje, ale vzhle­dem k tomu, že vůně je spí­še decent­ní, neva­di­la mi. Při výro­bě pěny už je levan­du­le cítit jen vel­mi sla­bě a po nane­se­ní na tvář už prak­tic­ky vůbec. Po oho­le­ní neza­ne­chá­vá žád­nou pacho­vou sto­pu — tím chci říci, že není nic cítit a vůně pří­pad­né­ho after sha­ve se tak nebu­de s ničím tlou­ci, ale ani dopl­ňo­vat. Pokud by ale finál­ní pro­dukt nabí­zel výběr z více­ro vůní, sáhl bych nej­spí­še po jiné. Mám rád dře­vi­té či citrusové.
 • Pěna: Hus­tá, jako vyšle­ha­né bíl­ky, že štět­ky nepa­dá, ani když s ní tře­su. I po tře­tím prů­cho­du neztrá­cí kon­zis­ten­ci a barvu.
 • Klouza­vost: pros­tě vyni­ka­jí­cí, lep­ší než TOBS, kte­rý nej­čas­tě­ji používám.
 • Péče o pokož­ku: Zapo­me­nu­tá mís­ta můžu zleh­ka doho­lit i bez pěny, a to dokon­ce i něko­li­krát, pro­to­že pokož­ka je stá­le hlad­ká a klouza­vá, ne ale mast­ná. Dokon­ce jsem si po dru­hém hole­ní dovo­lil nechat svou pře­cit­li­vě­lou papu­ľ­ku bez VPH či bal­zá­mu, což dosud vždy ved­lo k vět­ší­mu či men­ší­mu zarud­nu­tí a vysu­še­ní pokož­ky s násled­ným svě­dě­ním. Avšak myd­lo z Hro­cho­te je zázrač­né a má spros­tá huba je pros­ta jaké­ho­ko­liv podráž­dě­ní, pokož­ka je vláč­ná a klid­ná. Stá­le si ji musím osa­há­vat, ten pocit je neskutečný.

Známky

Vzhled: 1
Vůně: 1-
Tvor­ba pěny:
Sta­bi­li­ta:
Klouza­vost: 1+
Změk­če­ní vou­su: 1+
Pocit po oho­le­ní: 1+ Ješ­tě jed­nou! Ješ­tě jed­nou! Ješ­tě jed­nou!… 🙂 Děku­ji za mož­nost ten­to výro­bek vyzkou­šet, bylo mi potě­še­ním a ctí.

<

p style=“text-align: justify;”>PS: Nedá mi to a musím se svě­řit ješ­tě jed­nou. Prá­vě jsem se zno­vu oho­lil za pomo­ci toho­to skvě­lé­ho důka­zu nesmír­né zruč­nos­ti, zku­še­nos­ti a mis­trov­ství paní Zuza­ny. Ten­to­krát jsem se roz­ho­dl, že moje spros­tá huba dosta­ne pořád­ně zabrat. Mýdlo jsem jen na krát­ko zalil troš­kou vlaž­né vody. Po spr­še jsem vodu slil do hrn­ku a leh­ký­mi krou­ži­vý­mi pohy­by nato­čil mýdlo na štět­ku zba­ve­nou vody (ang­lič­ti­na má nád­her­ný výraz “load the brush”). Tak­že nalá­do­va­ná stří­br­ná jezevči­ce puto­va­la ne do hrn­ku jako jin­dy, ale rov­nou na obli­čej, kde jsem ve vel­mi krát­ké době dosá­hl per­fekt­ní pěny, při­čemž jsem koneč­ky štět­ky zle­hýn­ka jen pár­krát namo­čil ve vodě sli­té z mýdla (ta už byla prak­tic­ky stu­de­ná). Výsled­kem bylo napros­to per­fekt­ní změk­če­ní vou­su a násled­né doko­na­lé oho­le­ní. Na dvou­den­ní str­niš­tě jsem pou­žil sko­ro osm­de­sát let sta­rý stro­jek Gillet­te New open comb a žilet­ku Ast­ra Pla­ti­num (dru­hé oho­le­ní). Zají­ma­vé je, že prá­vě s tou­to Astrou mám za sebou jeden z nej­hor­ších zážit­ků z hole­ní, když jsem ji pou­žil v Mühle R89 s TOBS. Ješ­tě dru­hý den mě huba páli­la jako bych ji pře­jel čili paprič­kou a jen vro­ze­ná lako­ta mi zabrá­ni­la ji vyho­dit i se zbyt­kem balíč­ku. Teď to para­dox­ně vypa­dá, že jsem vel­mi blíz­ko své­mu holí­cí­mu grá­lu a spo­je­ní mýdla z ves­nič­ky Hro­choť, sta­ro­žit­né­ho ame­ric­ké­ho stroj­ku a kdy­si čes­ké žilet­ky bude pro mě fun­go­vat na jed­nič­ku s hvězdičkou.