Mýdlo KNIZE

knizeDíky las­ka­vos­ti gentle­ma­nů na forum.britva.cz jsem měl mož­nost nabrat si něja­ké vzo­reč­ky mýdel, kte­rá při­ces­to­va­la do naše­ho měs­ta v putov­ním balíč­ku, skvě­lém to nápa­du taměj­ší­ho guru, páně Wikin­ga. Roz­ho­dl jsem se, že všech­ny ode­bra­né vzo­reč­ky podro­bím stej­né­mu “tes­tu”. Prv­ní oho­le­ní bude s dvou­den­ním str­niš­těm a dru­hé hned násle­du­jí­cí den. Budu pou­ží­vat jen jeden stro­jek a jed­nu štět­ku, stej­ně jako jed­nu VPH, abych si maxi­mál­ně objek­tiv­ně vyzkou­šel dané mýdlo či krém a jeho vhod­nost pro můj ksich­tík. Prv­ní oho­le­ní bude vždy po spr­še, dru­hé jen s napa­ře­ním ruč­ní­kem. Jako dru­hé při­šlo na řadu toto mýdlo luxus­ní znač­ky. Ode­bra­ný vzo­rek mi vysta­čil na dvě oho­le­ní.

snap

Prů­běh

Asi tři strouž­ky mýdla jsem zalil tep­lou vodou a nechal máchat asi deset minut. Pěna se zača­la tvo­řit hned po prv­ním zato­če­ní štět­kou a bylo jí čím dál více, jako hrneč­ku vař. Hus­tá, kré­mo­vi­tá, krás­ně drží tvar, nepa­dá. Při hole­ní žád­né nepří­jem­né poci­ty. Dožeh­le­ní míst na krku není bez nane­se­né pěny mož­né.

Pocit po hole­ní

Pokož­ka je vláč­ná, klid­ná, podráž­dě­ní je ale ve spod­ní čás­ti krku patr­né, vph po nane­se­ní nepá­lí nějak moc, ale vím, že jsem ji nane­sl. Asi hodi­nu po oho­le­ní je pokož­ka zarud­lá, poz­dě­ji začí­ná svě­dit. Výsled­kem je 99% BBS.

Znám­ka
Jed­na mínus až dvě.


Průbsnap (1)ěh

Zby­tek mýdla, znač­ně men­ší než při prv­ní dáv­ce, zalít tep­lou vodou. Asi 5 minut. Tvá­ře napa­ře­ny ruč­ní­kem vymá­cha­ným ve vaří­cí vodě. I přes malé množ­ství mýdla je pěny více než dost na čty­ři prů­ta­hy a dožeh­le­ní.

Při hole­ní jsem cítil nepří­jem­né pále­ní, kte­ré se ale s při­bý­va­jí­cí­mi prů­ta­hy nezhor­šo­va­lo.

Pocit po hole­ní

Pokož­ka je vláč­ná, podráž­dě­ná na krku i na čelis­tech. Vph po nane­se­ní ale nepá­lí! Nepří­jem­ný pocit na sani­cích i krku pře­tr­vá­vá i zhru­ba 15 až 20 minut po oho­le­ní. BBS po čtyřech prů­cho­dech je na cca 95 %.

Znám­ka

Tři.

Celkové hodnocení mýdla

  • Vůně : Kvě­ti­no­vá, růžo­vá, na prv­ní při­čich­nu­tí mě nepře­svěd­čí.
  • Pěna: Hus­tá, boha­tá, dob­ře drží, nevy­sy­chá. Snad­no se vytvá­ří, nepa­dá.
  • Klouza­vost: S pěnou vel­mi dob­rá, bez pěny jen prů­měr­ná.
  • Péče o pokož­ku: ok

Známky

  • Vůně: 2-
  • Tvor­ba pěny: 1
  • Sta­bi­li­ta: 1
  • Klouza­vost: 1-
  • Změk­če­ní vou­su: 1-
  • Pocit po oho­le­ní: 2