Limitless

[pods name=“movie” slug=“6144” template=“Informace o fil­mu”] Pří­jem­ná oddychov­ka, při kte­ré člo­věk ani moc nemu­sí mys­let, vždyť hlav­ní hrdi­na má čtyř­míst­né IQ! Bradley Coo­per opět hra­je spi­so­va­te­le, kte­rý není scho­pen napsat ani řádek (viz The Words). Sho­dou okol­nos­tí se dosta­ne k pilul­kám NZT (mimo­cho­dem nikde ve fil­mu snad nevy­svět­lí, co ta zkrat­ka zna­me­ná), po kte­rých je scho­pen vyu­žít 100 % své­ho moz­ku, najít…