Once Upon a Time

[pods name=“movie” slug=“5655” template=“Informace o fil­mu”] Pohád­ky exis­tu­jí. A v jed­né z nich zlá čaro­děj­ni­ce všech­ny posta­vy z pohád­ko­vé­ho svě­ta zakle­la a uvěz­ni­la ve sku­teč­ném svě­tě, kde si už nikdo z nich nepa­ma­tu­je kým původ­ně byl.(lost815) Hlav­ní posta­vou toho­to fan­ta­sy seri­á­lu je Emma Swan, kte­rá se živí jako lov­ky­ně lidí pro­puš­tě­ných na kau­ci. Po vět­ši­nu živo­ta se Emmy sta­ra­la jen sama o sebe, to se…

The Words

Když Rory Jan­sen (Bradley Coo­per) vydá svou prv­ní kni­hu, je výji­meč­ná. Je to udá­lost, kte­rá se při­ho­dí jed­nou za gene­ra­ci a kte­rá roz­bou­ří lite­rár­ní svět i veřej­nost. Přá­te­lé ji s nad­še­ním dopo­ru­ču­jí, kri­ti­ka je také nad­še­na. Kni­ha je všu­de – od kniž­ních klu­bů, po leta­dla a aka­de­mic­kou půdu. Sty­lem, kte­rý je svě­ží a moud­ros­tí o živo­tě, se zdá být jak­si nad­ča­so­vou. Rory…