The Words

Když Rory Jan­sen (Bradley Coo­per) vydá svou prv­ní kni­hu, je výji­meč­ná. Je to udá­lost, kte­rá se při­ho­dí jed­nou za gene­ra­ci a kte­rá roz­bou­ří lite­rár­ní svět i veřej­nost. Přá­te­lé ji s nad­še­ním dopo­ru­ču­jí, kri­ti­ka je také nad­še­na. Kni­ha je všu­de – od kniž­ních klu­bů, po leta­dla a aka­de­mic­kou půdu. Sty­lem, kte­rý je svě­ží a moud­ros­tí o živo­tě, se zdá být jak­si nad­ča­so­vou. Rory…