Once Upon a Time

[pods name=“movie” slug=“5655” template=“Informace o fil­mu”] Pohád­ky exis­tu­jí. A v jed­né z nich zlá čaro­děj­ni­ce všech­ny posta­vy z pohád­ko­vé­ho svě­ta zakle­la a uvěz­ni­la ve sku­teč­ném svě­tě, kde si už nikdo z nich nepa­ma­tu­je kým původ­ně byl.(lost815) Hlav­ní posta­vou toho­to fan­ta­sy seri­á­lu je Emma Swan, kte­rá se živí jako lov­ky­ně lidí pro­puš­tě­ných na kau­ci. Po vět­ši­nu živo­ta se Emmy sta­ra­la jen sama o sebe, to…