Once Upon a Time

[pods name=“movie” slug=“5655” template=“Informace o fil­mu”] Pohád­ky exis­tu­jí. A v jed­né z nich zlá čaro­děj­ni­ce všech­ny posta­vy z pohád­ko­vé­ho svě­ta zakle­la a uvěz­ni­la ve sku­teč­ném svě­tě, kde si už nikdo z nich nepa­ma­tu­je kým původ­ně byl.(lost815) Hlav­ní posta­vou toho­to fan­ta­sy seri­á­lu je Emma Swan, kte­rá se živí jako lov­ky­ně lidí pro­puš­tě­ných na kau­ci. Po vět­ši­nu živo­ta se Emmy sta­ra­la jen sama o sebe, to se…

Skyfall

Daniel Craig je zpět jako Agent 007 v nové, v pořa­dí již 23-té bon­dov­ce s názvem SKYFALL. Ten­to­krát bude Bon­do­va loa­ja­li­ta vůči M (Judi Dench) vysta­ve­na neleh­ké zkouš­ce, když ji začne pro­ná­sle­do­vat její vlast­ní minu­lost. 007 musí vysto­po­vat a zne­škod­nit narůs­ta­jí­cí hroz­bu, ať už ho to sto­jí coko­liv. (ofi­ci­ál­ní text dis­tri­bu­to­ra) [simnor_button url=“http://www.csfd.cz/film/234460-skyfall/” icon=“film” label=“Film na csfd.cz” colour=“red” colour_custom=“#ff0000”…