Zkus mě rozesmát

Roman­tic­ká kome­die o plas­tic­kém chi­rur­go­vi Dan­nym , kte­rý cho­dí s mla­dou uči­tel­kou Pal­mer. Ta obje­ví jeho sta­rý snub­ní prs­ten a chce se s ním reze­jít. On si v pani­ce vymys­lí, že sice má man­žel­ku, ale ta je pří­šer­ná a chce se s ní roz­vést. Pře­mlu­ví tedy svou kama­rád­ku a záro­veń asi­s­tent­ku Kathri­ne, aby hrá­la jeho man­žel­ku. Ta si to ale pěk­ně uží­vá. Oba si na sebe vymýš­lí růz­né lži a děla­jí si ze sebe srandu.

Kathrin se roz­padlo man­žel­ství a zůsta­li jí dvě děti. Omy­lem se na schůz­ce pro­kec­ne a Pal­mer chce pozant i děti. Dan­ny musí pře­mlu­vit Mag­gie a Micha­e­la, aby na den hrá­li jeho děti. Na schůz­ce s dět­mi Micha­el dělá smut­ný­ho a řek­ne Pal­mer, žeho táta nechce vzít na Hawai. Dan­ny v záchva­tu pani­ky slí­bí, že všich­ni spo­leč­ně poje­dou na Hawai. Při­dá se k nim i Dan­ny­ho kama­rád Eddie.

Na Hawai pot­ka­jí Katrii­nu sta­rou zná­mou Devlin a tak musí Kathrin pře­mlou­vat Dan­ny­ho, aby hrál její­ho man­že­la a šel s nima na veče­ři. Po celý pobyt se všich­ni víc pozná­vá­jí a mezi Kathrin a Dan­nym to začí­ná být víc než jen lži. Oba si uvě­do­mí, že se mají vlast­ně rádi. To už je ale poz­dě, pro­to­že Pal­mer si chce Dan­ny­ho vzít.

Dan­ny nako­nec svat­bu zru­ší a vyzná Kathrin lás­ku. Zami­lu­je si i děti a brzo pro­běh­ne oprav­do­vá svatba.

HERCI: