Voda pro slony

Film vyprá­ví Jacob, kte­ré­mu umře­li rodi­če při auto­ne­ho­dě a pro­to nedo­kon­čil ško­lu a při­šel o dům. Při­šel o všech­no. Jed­nou v noci nasko­čil na nezná­mí vlak, ze kte­ré­ho se nako­nec vyno­řil cir­ku­so­vý vlak. Vez­mou ho za prin­ci­pá­lem a ten ho vez­me jako vete­ri­ná­ře.

Jacob se zakou­ká do krás­né prin­ci­pá­lo­vi man­žel­ky Mar­le­ny. I přes začá­teč­ní nesym­pa­tie ho cir­kus vez­me. Prin­ci­pál poří­dí vel­kou slo­ni­ci, kte­rá má při­vést nové, ori­gi­nál­ní čís­lo, o kte­ré se budou lidi prát. Jakob se o Rosie sta­rá a nau­čí jí spous­tě tri­ků. Na prv­ní pohled prin­ci­pál vypa­dá jako poho­do­vý chlap. Ve sku­teč­nos­ti je to výbuš­ný člo­věk, kte­rý mlá­tí svo­jí ženu, slo­ni­ci a vyha­zu­je lidi z jed­nou­cí­ho vla­ku.

Prin­ci­pál už něko­li­krát Jaco­ba vyho­dil z vla­ku a Jaco­bo­vi se nelí­bí, jak zachá­zí s lid­mi a hlav­ně s Mar­ley a tak jí pře­mlu­ví, aby s ním utel­ka. I ona je do něj zami­lo­va­ná a pře­je si ode­jít. Ute­čou spo­lu, ale prin­ci­pál je najde a oba je nechá zmlá­tit. Pou­to mezi Jaco­bem, Mar­ley a Rosie se sta­ne jejich jedi­nou nadě­jí.

Na posled­ním vystou­pe­ní cir­ku­su někdo vypus­tí zví­řa­ta a vypuk­ne cha­os. Prin­ci­pál si svou zlost vybí­jí na zví­řa­tech a hlav­ně na Mar­ley, kte­rou by nebít Rosie, kte­rá ho zabi­je, málem uškr­til. Spo­leč­ně s Jaco­bem Mar­ley i Rosie ode­jdou. Rosie poz­dě­ji umře a tak Jaco­bo­vi zby­de ale­spoń Mar­ley a jejich děti. Když pak Mar­ley zemře a děti ho opus­tí, Jacob zůsta­ne sám. Nezby­de mu nic, než jen nád­her­né vzpo­mín­ky na mlá­dí.

HERCI: