The Words

19191232_b3ae33Když Rory Jan­sen (Bradley Coo­per) vydá svou prv­ní kni­hu, je výji­meč­ná. Je to udá­lost, kte­rá se při­ho­dí jed­nou za gene­ra­ci a kte­rá roz­bou­ří lite­rár­ní svět i veřej­nost. Přá­te­lé ji s nad­še­ním dopo­ru­ču­jí, kri­ti­ka je také nad­še­na. Kni­ha je všu­de – od kniž­ních klu­bů, po leta­dla a aka­de­mic­kou půdu. Sty­lem, kte­rý je svě­ží a moud­ros­tí o živo­tě, se zdá být jak­si nad­ča­so­vou. Rory se oka­mži­tě stá­vá lite­rár­ní hvězdou. Cha­risma­tic­ký, talen­to­va­ný, inte­li­gent­ní, mla­dý autor má zdá se všech­no: báječ­ný život, milu­jí­cí man­žel­ku (Zoë Sal­da­na), svět mu leží u nohou — a to vše díky jeho slo­vům. Ale čí to jsou slo­va? A čí to je nako­nec pří­běh? V oka­mži­ku, kdy Rory dosáh­ne nej­vyš­ší­ho úspě­chu, jej vypá­t­rá Sta­rý muž (Jere­my Irons) a kon­fron­tu­je jej s fak­tem, že on je sku­teč­ným auto­rem nove­ly. Sta­rý muž vyprá­ví o nád­her­ných nicmé­ně tra­gic­kých vzpo­mín­kách na své vlast­ní mlá­dí v obdo­bí po dru­hé svě­to­vé vál­ce v Paří­ži, kte­ré ho při­ved­ly k napsá­ní kni­hy. Když Rory vidí, že jiný muž zapla­til za prav­du a svůj život­ní pří­běh, je kon­fron­to­ván s nevy­hnu­tel­nou otáz­kou kre­a­ti­vi­ty, ambi­ce a morál­ní vol­by, kdy je vydá­ván na milost těm­to pohnutkám. Pří­běh napsa­ný jako pří­běh v pří­bě­hu. Rory­ho život je sám o sobě fik­cí. Za tím vším je sku­teč­ný živý lite­rár­ní lev, Clay Ham­mond (Den­nis Quaid). Svá­děn a zaplé­tán do roz­ho­vo­ru o sku­teč­ném význa­mu této nove­ly, krás­nou a maza­nou absol­vent­kou (Oli­va Wil­de), nemů­že zabrá­nit spo­je­ní mezi pří­bě­hem a jeho vlast­ní taj­nou minulostí.(oficiální text dis­tri­bu­to­ra)

[simnor_button url=“http://www.csfd.cz/film/301629-the-words/” icon=“film” label=“Film na csfd.cz” colour=“blue” colour_custom=“#ff0000” size=“medium” edge=“rounded” target=“_blank”]