Surfařka

Pod­le sku­teč­né události.

Betha­ny je mla­dá hol­ka, kte­rá milu­je moře a sur­fo­vá­ní. Žije na Hawai se svou rodi­nou, nej­lep­ší kama­rád­kou a svým psem. Do ško­ly necho­dí a mam­ka jí učí doma. Jejím živo­tem je surfování.

Betha­ny vyme­tá všech­ny závo­dy a po jejím posled­ním vítěz­ství má závo­dit na mezi­ná­rod­ním mis­trov­ství. Aby moh­li pořád­ně tré­no­vat, jede s nej­lep­ší kamá­rad­kou Ala­nou a jejím tátou tré­no­vat na nové, odleh­lé mís­to. A teh­dy se sta­ne ta neho­da. Když při­pla­ve žra­lok a ukous­noul nic netu­ší­cí Betha­ny ruku, Ala­na zpa­ni­ka­ři­la, ale její otec naštěs­tí ví co dělat a oka­mži­tě jí vezou do nemoc­ni­ce. Krvá­ce­ní neu­sta­lo, a Betha­ny šlo o život. pro­bu­di­la se až po ope­ra­ci, ale už jen s jed­nou rukou. Všich­ni, včet­ně jí to špat­ně nesou.

Tato novi­na se roz­křik­ne doce­la rych­le a když při­jíž­dí domů, vidí, že jí kama­rá­di při­pra­vi­li krás­né při­ví­ta­ní a všich­ni jsou rádi že je v “pořád­ku.” Když Betha­ny při­je­de domů, už tam čeka­jí novi­ná­ři. Je ve všech zprá­vách a Betha­ny to špat­ně nese.

Musí se poprat s živo­tem bez ruky. Nemů­že sko­ro nic. Nemů­že si roz­ba­lit jíd­lo, nemů­že si zavá­zat plav­ky nebo si jen uvá­zat vla­sy. Je z toho ner­voz­ní a tak jde pro radu ke své kama­rád­ce. Obě jsou věří­cí a Betha­ny nechá­pe, proč Bůh dopus­til, aby se jí tohle sta­lo. Stá­le je ale odhod­la­ná se vrá­tit zpát­ky na moře.

Nejdří­ve to vůbec nejde, ale postu­pem času si Betha­ny zvy­ká. Po závo­dech, kde zkon­či­la pátá a kde její sou­peř­ka Mali­na měla hloupé poznám­ky, to Betha­ny vzda­la. Otec ani kama­rá­di jí to  nedo­vo­li­li a stá­le se sna­ži­li, aby to nevzdá­va­la. Betha­ny pro­to jede s kama­rád­kou pomá­hat po vlně tsuna­mi. Když vidě­la tu zpoušt, zni­če­né živo­ty, mat­ky, co zůsta­li bez dětí a děti, co zůsta­li bez rodi­ču, uvě­do­mi­la si, že její zra­ně­ní pro­ti tomu není vůbec nic a že se tomu musí posta­vit. Když se vrá­tí, tvr­dě tré­nu­je a na závo­deh před­ve­de úžas­ný výkon! Sice zkon­čí pátá, ale i tak je Betha­ny spo­ko­je­ná. Když se k ní po závo­dech nahr­nou novi­ná­ři, Betha­ny pro­no­se, že na tom osu­do­vém dni by nic nezměnila!

I nadá­le Betha­ny vyhrá­va­la všech­ny závo­dy a už jí  NIC nestá­lo v cestě!

HERCI: