Star Trek: Do temnoty

Pro­to­že kapi­tán James T. Kirk (Chris Pine) je stá­le hor­ko­krev­ný a nedis­ci­pli­no­va­ný rebel, způ­so­bil drob­něj­ší galak­tic­ký inci­dent, kte­rý by za nor­mál­ních okol­nos­tí skon­čil jeho degra­da­cí. Pod­mín­ky na rod­né Zemi ale nor­mál­ní ani zda­le­ka nejsou. Došlo totiž k bez­pre­ce­dent­ní­mu a devas­tu­jí­cí­mu úto­ku na Hvězd­nou flo­ti­lu (Orga­ni­za­ce spo­je­ných náro­dů budouc­nos­ti) a posád­ka Enter­pri­se se nabíd­ne, že dopad­ne pacha­te­le, záhad­né­ho inter­ga­lak­tic­ké­ho tero­ris­tu Joh­na Harri­so­na (Bene­dict Cum­ber­batch). Půjde o její dosud nej­ná­roč­něj­ší misi, pro­to­že se vyda­jí do míst, kde je ta nej­ten­čí hra­ni­ce kama­rád­stvím a nepřá­tel­stvím, pomstou a spra­ve­dl­nos­tí, klid­nou budouc­nos­tí a niči­vou vál­kou, jež může zni­čit celý náš vesmír.(oficiální text dis­tri­bu­to­ra)

[simnor_button url=“http://www.csfd.cz/film/261497-star-trek-do-temnoty/” icon=“film” label=“Film na csfd.cz” colour=” blue” colour_custom=”” size=“medium” edge=“rounded” target=“_self”]

[simnor_button url=”” icon=“user” label=“Herec” colour=“orange” colour_custom=”#92a83a” size=“medium” edge=“straight” target=“_blank”]