Some Like It Hot

9258_404833Slav­ná kom­bi­na­ce hudeb­ní kome­die, paro­die na gan­gs­ter­ské fil­my a bláz­ni­vé cra­zy kome­die, se ode­hrá­vá v roce 1929 a její­mi hrdi­ny jsou Joe a Jer­ry, dva muzi­kan­ti, kte­ří se na útě­ku před ban­dou gan­gs­te­rů pře­vlék­nou za ženy a “ukry­jí” se v dív­čím orchest­ru Slad­ké Zuzi odjíž­dě­jí­cím na tur­né na Flo­ri­du. Sezná­mí se zpě­vač­kou Pusin­kou Koval­c­zy­ko­vou, do níž se Joe zami­lu­je, ale sami se brzy stá­va­jí, stej­ně jako ostat­ní dív­ky, ter­čem pozor­nos­ti mužů. Zatím­co o Joea ali­as Jose­fi­nu se zají­má mla­dič­ký hote­lo­vý poslí­ček Bellhop, k Daf­ne se při­le­pí obsta­rož­ní a neod­byt­ný mili­o­nář Osgo­od Fel­ding. Začí­ná řada neu­vě­ři­tel­ných záple­tek, záměn, omy­lů a vtip­ných dia­lo­gů s břit­ký­mi naráž­ka­mi, čas­to řád­ně dvoj­smy­sl­ný­mi.

Vyni­ka­jí­cí kome­die Billy­ho Wil­de­ra z roku 1959 se už dáv­no a prá­vem zařa­di­la do zla­té­ho fon­du fil­mo­vé kla­si­ky. Ved­le neo­do­la­tel­ných výko­nů hlav­ních před­sta­vi­te­lů Jacka Lem­mo­na, Tony­ho Cur­ti­se a Mari­lyn Monro­eo­vé vás v ní potě­ší také jaz­zo­vá hud­ba Mat­ty­ho Malnecka.(oficiální text dis­tri­bu­to­ra)

[pods name=“director”] {@photo}
{@movies_shot}
[/pods]