Road to Perdition

6225_2a1197Titul “Road to Per­di­ti­on” lze chá­pat ve dvou význa­mech. Per­di­ti­on je jmé­no měs­ta, do kte­ré­ho jede Micha­el Sul­li­van (Tom Hanks) se svým synem Micha­e­lem Sul­li­va­nem jr. (Tyler Hoech­lin). Per­di­ti­on — zatra­ce­ní — je také eufe­mis­mus pro peklo. A Sul­li­van seni­or pozná­vá, že si zvo­lil život­ní ces­tu vedou­cí do pekel. Mod­lí se, aby své­ho syna od tako­vé ces­ty uchrá­nil. Je rok 1931, doba vel­ké hos­po­dář­ské kri­ze. Micha­el Sul­li­van, nájem­ní vrah, pra­cu­je pro irský gang. Do jeho živo­ta vstou­pí pan John Roo­ney (Paul New­man). Zachrá­ní mu život dřív, než si Micha­el Sul­li­van vůbec uvě­do­mí, že o krk jde. Pan Roo­ney je pro Sul­li­va­na seni­o­ra vzo­rem. Totéž k své­mu otci cítí Sul­li­van juni­or. Annie Sul­li­va­no­vá (Jen­ni­fer Jason Lei­gh) své­ho muže vel­mi milu­je. Neptá se ho na jeho prá­ci. Má se dob­ře a je za to vděč­ná, ale čas­to má strach. Bojí se o děti. Avšak prá­ce zasáh­ne do živo­ta Sul­li­va­no­vy rodi­ny. Umí­rá man­žel­ka Annie a jejich star­ší syn. Micha­el Sul­li­van se s dru­hým synem vydá­vá na ces­tu odpla­ty a vyrovnání.(oficiální text distributora)

[simnor_button url=“http://www.csfd.cz/film/6656-road-to-perdition/” icon=“film” label=“Film na csfd.cz” colour=“red” colour_custom=“#ff0000” size=“medium” edge=“rounded” target=“_blank”]