Percy Jackson: Zloděj blesku

Per­cy Jackosn je na prv­ní pohled nor­mál­ní mla­dý kluk. Oby­čej­ný ale roz­hod­ně není. Jeho otec je Pose­i­don, bůh moře a oce­á­nu. To Per­cy zjis­tí, až když ho boho­vé obvi­ní, že ukra­dl Diův blesk. Zeus dá pří­kaz, že pokud se blesk nevrá­tí do sed­mi dnů, vyhlá­sí vál­ku. Pro­to ho jeho mat­ka a jeho ochrán­ce — satir Glo­ber, odve­zou do tábo­ra dvo­jí krve. Do tábo­ra pro polo­bo­hy.  Jeho mat­ku ale une­se bůh pod­svě­tí Hádés.

V tábo­ře se na prv­ní pohled zami­lu­je do Ana­bel, dce­ry Athé­ny. Hned při prv­ní hře Per­cy uká­že, že není jen tak oby­čej­ný. Nau­čí se bojo­vat a s Gro­ve­rem a Ana­bel se roz­hod­nou vyjet pře­svěd­čit boha pod­svě­tí, aby Per­cyho mat­ku osvo­bo­dil. Z pod­svě­tí se ale nedo­sta­nou jen tak a potře­bu­jí k tomu kou­zel­né zele­né per­ly. Ty jsou ukry­té po celých stá­tech. Kama­rád Luke, syn posla bohů, jim půj­čí svou mapu, otco­vi léta­jí­cí boty a svůj štít.

Prv­ní per­lu má med­úza, kte­rá má hadí vla­sy a svým pohle­dem může všech­ny pro­mě­nit v kámen. Per­cy jí uříz­ne hla­vu a vez­me její per­lu. Dru­há per­la je na soše Athé­ny. Tam na ně čeká drak, kte­ré­ho pomo­cí medůzi­ny hla­vy pro­mě­ní v kámen. Tře­tí per­la je ukry­tá v casi­nu, kte­ré pat­ří bytos­tem, kte­ří hos­ty oma­mu­jí svý­mi kouz­ly tak, aby už nikdy neo­de­šli. Per­cy si to uvě­do­mí pří­šil poz­dě a když se odtam­tud i s per­lou dosta­nou, zjis­tí, že tam zůsta­li pět dní. Muse­jí si tedy pospí­šit, aby nahna­li ztra­ce­ný čas.

Jedou pří­mo do pod­svě­tí, kde po dlou­hé ces­tě koneč­ně osvo­dí Per­cyho mat­ku. Tam zjis­tí, že Luke do ští­tu ukryl ukra­de­ný blesk a Hádés je chce zabít. Jeho žena Per­se­fo­na ho ale uml­čí a pus­tí je na svo­bo­du. Na Olym­pu se mezi­tím schy­lu­je k vál­ce. Zeus je naštva­ný, že nemá svůj blesk. Naštěs­tí Per­cy včas zasta­ví Luka a blesk odne­se zpá­ky Dio­vi. Vše se vyře­ší a z vál­ky sejde. Per­cy se usmí­ří se svým otcem, se kte­rým kvů­li Dio­vo naří­ze­ní nesměl mlu­vit a spo­leč­ně s Ana­bel se vrá­tí zpát­ky do tábo­ra polo­bo­hů. Tam kam sku­teč­ně patří.

Kniž­ní před­lo­ha: Rick Riordan

HERCI: