Once Upon a Time

42873189_884607[pods name=“movie” slug=“5655” template=“Informace o filmu”] 

Pohád­ky exis­tu­jí. A v jed­né z nich zlá čaro­děj­ni­ce všech­ny posta­vy z pohád­ko­vé­ho svě­ta zakle­la a uvěz­ni­la ve sku­teč­ném svě­tě, kde si už nikdo z nich nepa­ma­tu­je kým původ­ně byl.(lost815)

  • Hlav­ní posta­vou toho­to fan­ta­sy seri­á­lu je Emma Swan, kte­rá se živí jako lov­ky­ně lidí pro­puš­tě­ných na kau­ci. Po vět­ši­nu živo­ta se Emmy sta­ra­la jen sama o sebe, to se ale oka­mži­tě změ­ni­lo poté, co se shle­da­la se svým dese­ti­le­tým synem Henrym, kte­ré­ho dala v mlá­dí k adop­ci. Hen­ry byl ale poně­kud neo­by­čej­ný. Mys­lel si totiž, že jeho mat­ka je dce­rou Sně­hur­ky a prin­ce Kra­so­ně a měs­teč­ko Sto­ry­bro­o­ke je sou­čás­tí klet­by Zlé čaro­děj­ni­ce, kte­rá s její pomo­cí uvěz­ni­la pohád­ko­vé bytos­ti v moder­ním svě­tě, navíc si žád­ná z pohád­ko­vých bytos­tí nevy­ba­vu­je vzpo­mín­ky na to, kdo a co je zač. Emma syno­vi samo­zřej­mě nic nevě­ří, když se ale dosta­ne do Sto­ry­bro­o­ku, začí­ná mít pode­zře­ní, že její syn mlu­vil prav­du. (LEGACY)
  • Vli­vem čer­né magie zlé čaro­děj­ni­ce se pohád­ko­vé posta­vy ocit­nou v lid­ském svě­tě bez jedi­né vzpo­mín­ky na svůj před­cho­zí život. Pří­běh zača­ro­va­né­ho Sto­ry­bro­o­ku se začí­ná roz­plé­tat s pří­cho­dem dce­ry krá­lov­ské­ho páru, kte­rou se poda­ři­lo těs­ně po naro­ze­ní zachrá­nit od stej­né­ho osu­du. Tu při­ve­de do osa­mě­lé­ho měs­teč­ka její syn, kte­ré­ho těs­ně po naro­ze­ní dala k adop­ci a kte­ré­ho si násled­ně osvo­ji­la nepří­liš pří­jem­ná sta­rost­ka Sto­ry­bro­o­ku. (Lamicz­ka)

Prv­ních pár dílů bylo vel­mi pří­jem­ným pře­kva­pe­ním, postup­ně ale už prv­ní série ztrá­ce­la dech a člo­věk se až těšil, kdy už koneč­ně tu klet­bu pro­lo­mí. Dru­há série, zejmé­na její posled­ní tře­ti­na, už byla vyslo­ve­ně utr­pe­ním, tvůr­ci už nevě­dě­li, jak by ješ­tě děj moh­li zaš­mod­r­chat, chudák Ram­ple­ník neví, jest­li je hod­ný nebo zlý. Podru­hé urči­tě nepouš­tět a na tře­tí sérii se nedívat!

Oblí­be­né posta­vy: Ram­pel­ník, Sně­hur­ka lou­pež­ni­ce, Čer­ve­ná Kar­kul­ka děv­ka, Čer­ve­ná Kar­kul­ka vlkodlak

Posta­vy na zabi­tí: Sně­hur­ka ve Storybrooku

[simnor_button url=“http://www.csfd.cz/film/297535-once-upon-a-time/” icon=“film” label=“Film na csfd.cz” colour=“red” colour_custom=“#ff0000” size=“medium” edge=“rounded” target=“_blank”]